กำเนิดแห่งเครื่องราง

ลักธิศาสนาแต่ดั้งเดิมนั้น ยึดถึงธรรมชาติ เช่น พระอาทิตย์ พระจันทร์ ดาว น้ำ ไฟ และลมเป็นสรณะที่พึ่ง ที่ระลึก จะเห็นได้จากซากวิหารในบาบิโลเนีย สร้างก่อนคริสต์ศักราช 4700 ปี เป็นที่บูชาพระอาทิตย์ พระจันทร์ ต่อมา..ก่อนพุทธกาลราว 2000 ปีเศษ ศาสนาพราหมณ์ ถือเอาพระเป็นเจ้าเป็นสรณะก็บังเกิดขึ้น เมื่อต้องการความสำเร็จผลในสิ่งใด ก็มีการสวดอ้อนวอนอัญเชิญอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลผลให้สำเร็จ ในเรื่องนั้นๆ การกระทำดังกล่าวนี้ จำต้องมีที่หมายทางใจเพื่อสำรวม ภาพจำลองเทพหริหระ (Hari hara) แห่งปราสาทอันเดต (Prasat Andet) ที่พิพิธภัณฑ์เมืองพนมเปญ อันเป็นภาพจำหลักของพระนารายณ์ในศาสนาพราหมณ์ กับเทวรูปมหาพรหมแห่งพิพิธภัณฑ์กัเมต์ ประเทศฝรั่งเศส นับเป็นปฏิมากรรมที่สร้างขึ้นด้วยมุ่งหมายเอาเป็นที่พึ่ง ที่ยึดเหนี่ยวทางใจ

กาลต่อมา

พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลกโดยพระบรมศาสดา พระพุทธองค์ทรงมีพระสาวกตามเสด็จ ประพฤติปฏิบัติมากมาย จนเป็นพระมหาสีติมหาสาวกผู้ทรงไว้ซึ่งเอตทัลคะในด้านต่างๆ มีพระสารีบุตรทรงความยอดเยี่ยมทางปัญญา พระโมคคัลลานะยอดเยี่ยมทางฤทธิ์ ฯลฯ

ในพุทธศาสนานั้น ผู้ที่สำเร็จฌาณสมาบัติเป็นผู้มีจิตใจบริสุทธิ์ ย่อมแสดงอิทธิฤทธิ์ได้หลายอย่างเป็นเอนกประการ ฤทธิ์เหล่านี้เรียกว่า ” อิทธิปาฎิหาริย์ ” เป็นการกระทำที่สามัญชนไม่สามารถกระทำได้ มีหลักฐานปรากฎอยู่ในพระไตรปิฎกมากมาย พระคณาจารย์เจ้าผู้สำเร็จฌาณสมาบัติย่อมทรงไว้ด้วยฤทธิ์ ทรงพระคุณ 3 ปราการคือ พระเมตตาคุณ พระปัญญาคุณ พระบริสุทธิ์คุณ ดังนั้นพระเถรานุเถระผู้ทรงไว้ด้วยฌาณสมาบัติ ก็มักจะใช้ฤทธิ์ของท่านช่วยชีวิตมนุษย์ และ สัตว์ โดยถือเอาหลักพระเมตตาคุณ เป็นการตามรอบพระยุคลบาทแห่งสมเด็จพระศาสดา

  • พระสงฆ์ในประเทศไทยแบ่งเป็น 2 ฝ่าย เมื่อสมัยพระธรรมราชาที่ 3 ฝ่ายหนึ่งเล่าเรียนพระไตรปิฎก และสั่งพระธรรม เรียกว่าคามวาสี อีกฝ่ายหนึ่งถือวิปัสสนาธุระ คือบำเพ็ญภาวนา มักอยู่วัดอรัญญิกข้างนอกเมือง จึงเรียกว่าพระสงฆ์อรัญวาสี ( อยู่ในป่าเป็นที่พำนัก ) การอยู่ในป่าของพระเถรานุเถระนั้น ถือเป็นเครื่องกำจัดกิเลส บริโภคอาหารหนเดียว พำนัก ณ.โคนไม้เปลี่ยว จาริกไปในถ้ำ เขา ป่าดง อันเป็นธุดงควัตรของท่าน การบำเพ็ญสมณะกิจของท่าน ท่ามกลางป่าดง โขดเขา ห้วยละหารนี้เอง ทำให้ท่านได้พบกับธรรมชาติต่างๆ บ้างก็ปรากฏเป็นวัตถุแปลก ๆ เช่น รากไม้ ผลไม้ ไพล ว่าน เป็นหินที่เรียกกันว่าคดบ้าง พบเมล็ดแร่พืชพันธ์ กลับกลายเป็นเนื้อวัสดุอื่นๆ บ้าง เช่น เหล็กไหล ไข่ทองแดง เป็นต้น นี้จึงเป็นปฐมเหตุอันหนึ่ง ที่ทำให้เราได้รู้จักสิ่งของวัตถุอาถรรพ์ ในเวลาต่อมา

นับแต่โบราณกาล คนไทยเคารพสักการครูบาอาจารย์ เทียบเท่าบิดามารดา จนกล่าวติดปากกันว่า บิดามารดาครูบาอาจารย์ เมื่อถึงคราวคับขันต้องออกศึกสงคราม จึงต้องไปร่ำลาสักการะท่านผู้มีพระคุณ เพื่อขอพรสวัสดีมีชัย พระเถรานุเถระผู้มีคุณแห่งเมตตาคุณ ตามสมณะวิสัยจึงมอบของที่ระลึก เพื่อให้เป็นที่หมายทางใจคุ้มครองปกปักรักษาศิษย์ สิ่งของเหล่านั้นก็คือวัตถุธรรมชาติ ที่ท่านได้ประสบพบเห็น และเก็บมาแต่ในป่าเมื่อธุดงควัตรนั่นเอง

  • และเพื่อความมั่นใจแก่ผู้รับ ที่ต้องออกทำการสู้รบด้วยเลือดเนื้อชีวิต พระคุณเจ้าท่านจึงน้อมนำทำสมาธิบรรจุพระพุทธานุภาพ พระธรรมานุภาพ พระสังฆานุภาพ ลงวัตถุธาตุธรรมชาตินั้น แล้วอธิษฐานจิตกำหนดให้สิ่งนั้น มีคุณานุภาพทางคงกระพันชาตรี ด้วยวิถีแห่งฌาณสมาบัติ ให้คุ้มครองแคล้วคลาดปลอดภัย นำความวัฒนาถาวรกลับสู่มาตุภูมิ เครื่องรางของขลังวัตถุธรรมชาติอาถรรพ์ก็บังเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa

You cannot copy content of this page