ถอดรหัสอัศจรรย์ คณิตศาสตร์ใน “ยันต์ล้านนา”

ถอดรหัสคณิตศาสตร์ใน “ยันต์ล้านนา”
“ผ้ายันต์” เป็นวัตถุเชิงไสยศาสตร์
แต่เบื้องหลังมีความน่าอัศจรรย์เชิงคณิตศาสตร์ซ่อนอยู่

  • รูปแบบของตัวเลขในยันต์ล้านนานั้นมีหลายรูปแบบ แต่ส่วนใหญ่เป็นยันต์ตัวเลขแบบ “จตุรัสกล” หรือตารางตัวเลขรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสที่ผลบวกตัวเลขในแต่ละแนว ทั้งแนวตั้ง แนวนอน และแนวทแยงมีค่าเท่ากัน โดยมียันต์ตั้งแต่ขนาด 3 x 3, 4 x 4, 5 x 5, 6 x 6 ไปถึงขนาด 9 x 9

  • “ยันต์พุทธคุณ 56” เป็นยันต์ที่มีเอกลักษณ์ในการใช้ตัวเลขต่างจากยันต์อื่นๆ และมีความน่าสนใจทางคณิตศาสตร์มากที่สุดชิ้นหนึ่ง ยันต์ดังกล่าวบันทึกไว้ในยันต์และคาถาของดีเมืองเหนือว่า “ยันต์ลูกนิเทียวทางบ่มีอนทรายแล” หมายถึง “ยันต์ลูกนี้เดินทางปลอดภัยไม่มีอันตราย”

เมื่อเปลี่ยนเลขโหราในยันต์พุทธคุณ 56 เป็นเลขอารบิก พบว่ามีตัวเลขที่ใช้ในยันต์ 16 ตัว ได้แก่ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 และ 21

  • พบเลข 14 ซ้ำกัน 1 คู่ เลข 14 นั้นเป็นเลขที่มีค่าอยู่กลางระหว่าง 7 และ 21 พอดี เมื่อหาผลบวกทั้งในแนวตั้ง แนวนอน และแนวทแยงได้เท่ากับ 56 เชื่อว่าเป็นจำนวนพยางค์ในบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ จึงเป็นที่มาของชื่อยันต์ “พุทธคุณ 56 “

ยันต์พุทธคุณ 56 แสดงศักยภาพทางคณิตศาสตร์ที่ทรงภูมิปัญญาของคุรุโบราณจารย์ ผลบวกตัวเลขสี่มุมเท่ากับ 56 และผลบวกตัวเลขสี่ตัวตรงกลางเท่ากับ 56 เป็นต้น ทั้งนี้ยังมีความน่ามหัศจรรย์อื่นๆ อีก เช่น ผลรวมของตัวเลขหัวมุมยกกำลังสอง จะเท่ากับผลรวมของตัวเลขสี่ตัวตรงกลางยกกำลังสอง หรือเขียนได้เป็น 72+172+202+122 = 882 และ 162+82+112+212 = 882

  • ตัวเลขยันต์พุทธคุณ 56 เมื่อนำมาใส่ในตาราง 4 x 4 จนสามารถสร้างจัตุรัสกลแบบอื่นที่ต่างจากยันต์พุทธคุณ 56 แบบสุ่มลงในตารางได้มากถึง 1.3 ล้านล้านแบบ แต่จากการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบพบว่าการสุ่มตัวเลขลงตารางให้ได้แบบจตุรัสกลนั้น มีเพียง 1,064 แบบเท่านั้น หรือคิดเป็นอัตราส่วนของการเขียนตัวเลขแบบสุ่มแล้วทำให้เกิดจัตุรัสกล เป็น 1 ต่อ 1.2 พันล้านแบบ

  • เมื่อนำรูปแบบ 16ข้อที่พบในยันต์พุทธคุณ 56 มาศึกษาเปรียบเทียบกับจัตุรัสกล 1,064 แบบดังกล่าว พบว่า จตุรัสกลอื่นที่พบรูปแบบครบทั้ง 11 ข้อเหมือนยันต์พุทธคุณ 56 มีเพียง 15 แบบเท่านั้น และจากการศึกษาทำให้เห็นชัดว่า ยันต์พุทธคุณ 56 นั้นมีความพิเศษโดดเด่นแตกต่างจากจัตุรัสกลส่วนใหญ่อย่างชัดเจน

บทความวิจัยโดย : ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์

นี้คือ พุ ท ธ า นุ ภ า พ แห่งภูมิปัญญาโบราณจารย์
ในการผูกกลยันต์พุทธคุณ ปลุกคาถาบนยันต์เทียนบูชา
เทียนขี้ผึ้งศักดิ์สิทธิ์ของชาวล้านนา

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa

You cannot copy content of this page