วิญญาณนิยม ประโยชน์จากการปรากฎของวิญญาณ

พันปีก่อนศาสนา เมื่อมนุษย์ประสบความทุกข์ มักหาที่พึ่งทั้งที่มีตัวตนและ
ไม่มีตัวตน ทำให้มองเห็นกำเนิดลักธิวิญญานนิยม เกิดการอ้อนวอน เกิดเป็นพิธีกรรมเริ่มแรกของศาสนา และพิธีกรรมเกี่ยวกับผู้ตายในสมัยโบราณ
  • ความเชื่อเรื่องวิญญาน เป็นจุดแรกของการนับถือศาสนา เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตาย ความเชื่อเรื่องวิญญานเป็นความเชื่อที่เป็นสัจจะ และเหตุผล มนุษย์ตั้งแต่ยุคโบราณกาล ล้วนนับถือวิญญานทั้งสิ้น แต่มักคิดว่าสภาวะของวิญญาน หรือผี เป็นสิ่งล่องลอย ตามความจริงแล้ว วิญญานหรือผี มีกายละเอียดกว่ากายเนื้อ เมื่อวิญญานทรงในร่างมนุษย์ จึงสามารถบอกเล่าเรื่อราวเหตุการณ์ต่างๆ ที่ร่างทรงไม่รู้เรื่องเหล่านั้นมาก่อน ทำให้มนุษย์เชื่อเรื่องวิญญานมาจนถึง..ปัจจุบัน
  • การเชื่อ และการได้เห็นการปรากฎของวิญญานมีประโยชน์อย่างมาก หลายอย่าง
ทำให้เชื่อว่า ” ตายแล้วไม่สูญ “ วิญญานที่มาจึงเป็นเครื่องยืนยันว่า โลกหน้ามีจริง การตายนั้นเปรียบเสมือนการเปลี่ยนเสื้อผ้า เมื่อเสื้อผ้าเก่าขาด หรือชำรุด ก็เปลี่ยนใหม่ เมื่อร่างกายเสื่อมหรือใช้การไม่ได้ ไม่สามารถรองรับจิตวิญญานได้ก็ตาย วิญญานจึงออกจากร่างไปอยู่ในรูปของโอปปาติกะ
  • เมื่อคนรู้เรื่อง นรก-สวรรค์ ก็อุปมาอุปมัยไปต่อได้ว่า หากทำดี คิดดี ย่อมไปอยู่ในสุขคติภูมิ เสวยสุขอยู่ในสวรรค์ชั้นวิมาน หากทำชั่่ว คิดชั่ว ต้องลงไปสู่ทุกขติภูมิอันทุกข์ทรมาร ก็จะคิดได้ว่า ” สิ่งใดควรทำ สิ่งใดไม่ควรทำ “
  • ทำให้คนเชื่อในหลักสัจธรรม และหลักเหตุผลว่า ผลทั้งหลายย่อมมาจากเหตุ และมองเห็นกฎแห่งอนัตตาว่า เมื่อเกิดย่อมมีดับเป็นธรรมดา

คนเราเมื่อมีความเชื่อว่าโลกหน้ามีจริง ย่อมจะประพฤติดีประพฤติชอบ ปฎิบัติตนอยู่ในกรอบของสังคม บ้านเมือง และศีลธรรม สังคมก็จะอยู่อย่างราบรื่น

  • ก่อนมาเป็นเรา ก็ต้องเป็นวิญญาน เป็นพลังงานมาก่อน ( ที่เราเรียกว่าผี เทวดา รูปธรรม ) เมื่อเราสลายคือร่างกายเนื้อ กายหยาบของเราสลาย หมดสภาพไป วิญญานก็ยังคงอยู่เป็นอมตะ แต่ได้สะสมประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านไว้ ก่อนออกเดินทางต่อไปยังภพภูมินับแสนโลกธาตุที่ปรารถนา แต่หากวิญญานมีจิตผูกพัน สัญญา กับในเรื่องใด กับใคร วิญญานก็จะเลือกกลับมาเกิดเพื่อแก้ไขอีกครั้งกับคนๆ นั้น สิ่งนั้นๆ สภาวะนั้น ๆ

 LINE : @mayakarnlanna

ติดต่อบูชา LINE : @mayakarnlanna

You cannot copy content of this page