สภาวะหยุดคิดแห่งปัจจุบันขณะสำคัญที่สุด!!

สภาวะหยุดคิดแห่งปัจจุบันขณะสำคัญที่สุด!!

มิติศักดิ์สิทธิ์ ชั้นคลื่นพลังงานสูงๆ นั้นไม่มีกาลเวลา มิติยิ่งสูงกาลเวลาจะยิ่งเร็วมากขึ้นเรื่อยๆ มิติสูงสุดคือสภาวะหยุดนิ่งของสรรพสิ่งทั้งปวง คือสภาวะอันศักดิ์สิทธิ์อันเป็นนิรันดร์ สภาวะแห่งปัจจุบันขณะ กาลเวลาจะหายไป ทุกสรรพสิ่งจะเกิดขึ้น เป็นอยู่ มีอยู่ เลื่อนไหลขับเคลื่อนหมุนเวียนไปพร้อมๆ กันทั้งหมด

ห้วงแห่งปัจจุบันขณะ คือห้วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ ที่จิตจะมีพลังอำนาจสูงสุด สั่นพ้องเชื่อมโยงกับอำนาจปาฏิหาริย์ และความเป็นไปได้ทั้งปวงในจักรวาล

มิติศักดิ์สิทธิ์ คือสภาวะหยุดคิดและนิ่งนิ่งสงบ ในสภาวะนั้น.. สิ่งใดอยากรู้ จิตจะรู้ขึ้นมาได้เอง เพราะโดยธรรมชาติของจิตนั้นรอบรู้ความเป็นจริงแห่งทุกสรรพสิ่งอยู่แล้ว ความสุขทั้งหมด พรสวรรค์ทั้งหมด ปาฏิหาริย์การสร้างสรรค์ ความจำได้หมายรู้ทั้งหมด ปรากฏอยู่ ณ.ขณะนั้นแล้ว ณ.ห้วงขณะแห่งปัจจุบัน!!!

หากต้องการความสำเร็จสมปรารถนาสูงสุด ให้กลับเข้ามากำหนดจดจ่อกับโลกภายใน สังเกต พิจารณา กำหนดภาพ อารมณ์ ความคิดจากโลกภายใน สร้างสรรค์ให้จิตได้มีประสบการณ์กับสิ่งอันปรารถนานั้นอย่างยิ่งยวด ประสบการณ์ใดใดที่จิตได้รับ สิ่งนั้นจะปรากฏขึ้นในโลกกายภาพ

  • อย่าเพ่งจิตไปสนใจกับสิ่งที่ทำให้กลัว กังวล และความวุ่นวายทั้งหลายที่เกิดขึ้น หักเหคลื่นจิตไปในทิศทางตรงกันข้าม กำหนดจิตสร้างความสงบ ความสุข ความเบิกบาน ความรักและเมตตา สร้างประสบการณ์นั้นขึ้นในห้วงขณะจิต สวดภาวนาอธิษฐานถึงสิ่งนั้น คิดเพียงสิ่งนั้น ทำเพียงสิ่งอันสร้างสรรค์ต่อสิ่งนั้น จนจิตเกิดพลังอำนาจยึดโยงโอกาสทั้งปวงและดลบันดาลให้สิ่งนั้นปรากฎ นี่คืออำนาจจิต!! อำนาจของจิต อำนาจแห่งการอธิษฐาน ที่ทุกคลื่นจิตสามารถเสกสรรค์สร้างขึ้นมาได้ ทำได้ เป็นได้ มีได้ สำเร็จสมปรารถนาได้กว้างไกลนับอนันต์เท่าใจเต้น ด้วยอำนาจทั้งหมด..อยู่ที่ใจนั้นเอง.

    กำหนดจิตจดจ่อไว้ที่จักระหัวใจ

    และประคับประคองกระแสความคิดให้ดี สุข สงบ และเบิกบาน

    และรักษาห้วงแห่งปัจจุบันขณะเอาไว้

    แล้วทุกสิ่งที่ปรารถนามันจะมีพร้อมอยู่แล้วที่นี่ และเดี๋ยวนี้!!

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa

You cannot copy content of this page