ทฤษฎีคำสอนที่ลี้ลับของการหายใจ

“ปราณ” คำนี้เป็นศัพท์สันสกฤต สมมุติบัญญัติขึ้น หมายความว่า “สมบูรณาญาสิทธิ์ พลานุภาพพลังงานอันเด็ดขาด”  ฮินดูสมมุติบัญญัติเรียกว่า “ปราณ” เป็นหัวใจสำคัญของพลังงานหรือพลานุภาพและพลังงานหรือพลานุภาพทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นนั้น ออกมาจากแหล่งหัวใจสำคัญนั้น หรือค่อนข้างจะเป็นสภาพที่ละเอียดของการแสดงหัวใจสำคัญนั้นให้ปรากฏชัดเจนแจ่มกระจ่าง 

ปราณ เป็นหัวใจสำคัญของพลังงานพลานุภาพที่แสดงให้ปรากฏในสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นทั่วไป ซึ่งทำให้สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายแตกต่างจากสิ่งที่ปราศจากชีวิต เป็นหัวใจสำคัญที่จะบันดาลให้สามารถเกิดความเคลื่อนไหว คิดนึกตรึกตรองได้คล่องแคล่วว่องไวของชีวิต จะเรียกว่า พลานุภาพของชีวิตก็ได้

จะพบพลานุภาพของชีวิตนี้ ในสรรพสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลาย ทั่วไปทั้งหมดทั้งสิ้น เริ่มต้นจากอมีบา (amoeba) คือสัตว์เซลเดียว จุลินทรีย์ที่ ไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่าได้ ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ขยายจึงจะเห็นได้ เช่น จุลินทรีย์ตัว sprem ในน้ำอสุจิ เป็นต้น จนกระทั่งถึงมนุษย์จากมูลฐาน เบื้องตันที่ต่ำที่สุดของชีวิตพืชพันธุ์พฤกษชาติเป็นลำดับ ขึ้นมาจนกระทั่งถึงชีวิตของสัตว์โลกที่สูงสุด ปราณแผ่ซ่านขยายแทรกซึมอยู่ทั่วไปทุกแห่งหน มีแผ่ซ่านแทรกซึมอยู่ในสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายทั่วไปทั้งหมด และปรัชญาจิตวิทยาศาสตร์ลี้ลับลึกซึ้งสอนว่า ชีวิตมีอยู่ในสิ่งทั้งหลายทั่วไปทั้งหมดในทุก ๆ ปรมาณู และในบางสิ่งที่ปรากฏว่าปราศจากชีวิตเป็นแต่มีชีวิตเพียงส่วนน้อยที่แสดงให้ปรากฏชัดเจนแจ่มแจ้งออกมาเท่านั้น เราสามารถเข้าใจคำสอน ของท่านเหล่านั้นว่าปราณมีอยู่ทั่วทุกแห่งหนในทุกสิ่งทุกอย่าง อย่าเอาปราณไปคลุกเคล้าระคนปะปนกับตัววิญญาณ (Ego) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอนันตมหาสากลจักรวาลวิญญาณธาตุ (หรือมหาตมัน มหาอัตตา หรือมหาวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้า) ที่มีส่วนแทรกซึมอยู่ในทุก ๆ วิญญาณของแต่ละบุคคล แวดล้อมอยู่ด้วยกลุ่มวัตถุและพลังงานพลานุภาพ ปราณเป็นแต่เพียงสภาพพลานุภาพพลังงานเท่านั้น ที่ถูกตัววิญญาณอามาใช้ ในด้านวัตถุให้ปรากฏเห็นชัดเจนแจ่มแจ้ง เมื่อตัววิญญาณสละละทิ้งรูปร่างกายออกไปแล้ว ปราณก็ ไม่สามารถที่จะอยู่ควบคุมรูปร่างกายนี้ ให้ยืนยาวต่อไป ได้ ตามคำสั่งของแต่ละปรมณูจุลินทรีย์ ทั้งที่เป็นส่วนแยกและส่วนรวม ที่ประกอบให้เป็นรูปร่างกายได้ และเมื่อรูปร่างกายแตกสลายละลายกลับไปสู่ราตุเดิมแล้ว ทุก ๆ ปรมาณูรับเอาปราณอย่างพอเพียง ที่จะทำให้สามารถประกอบควบคุมให้เป็นรูปร่างใหม่ขึ้นได้ ปราณที่ ไม่ ใช้แล้วกลับไปสู่คลังแหล่งกลางของมหาสากลจักรวาลที่จากมา ด้วยการบังคับบัญชาควบคุมของตัววิญญาณ กลุ่มก้อนรูปร่างก็เกิดขึ้น แล้วปรมาณูทั้งหลายก็รวมกันโดยจิตตานุภาพอำนาจจิตของตัววิญญาณนั้น

ปราณเป็นชื่อซึ่งเราเรียกว่าหัวใจสำคัญของสากลจักรวาล ซึ่งหัวใจสำคัญนี้เป็นสิ่งสำคัญที่บันดาลให้เกิดความเคลื่อนไหวหรือพลานุภาพทั้งหลายทั่วไปทั้งหมดได้ปรากฏชัดเจนแจ่มแจ้งแทรกซึมบันดาลให้เกิดกำลังพลังงานการดึงดูดของโลก กำลังไฟฟ้าและกำลังหมุนรอบวนเวียนของดวงดาวทั้งหลาย และสรรพสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายทั่วไปทั้งหมด จากสูงจนถึงต่ำที่สุด ปราณสามารถเรียกได้ว่าเป็นวิญญาณของพลานุภาพพลังงานในสรรพสิ่งทั้งหลายทั่วไปหมด และหัวใจสำคัญนั้นซึ่งแสดงออกในทางที่แน่นอน เป็นเหตุให้เกิดความ สามารถใน การเคลื่อนไหวได้แคล่วคล่องว่องไว ควบคู่ไปกับชีวิตชีวาที่เป็นอยู่หัวใจสำคัญอันยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในสรรพวัตถุทั้งหลายทั่วไปทั้งหมดและปราณนี้ยังไม่ ใช่วัตถุแท้ ปราณมีอยู่ในอากาศ แต่ปราณไม่ ใช่อากาศหรือไม่ ใช่เครื่องยาเคมีที่ผสมขึ้น ชีวิตของสัตว์และพืชพันธุ์พฤกษาชาติสูดหายใจเอาปราณผสมปนกับอากาศเข้าไป และแม้อากาศยังมีอยู่แต่ปราศจากปราณ มนุษย์สัตว์และพืชพันธุ์พฤกษาชาติเหล่านั้นจะต้องตาย ถึงแม้ว่ายังสามารถมีอากาศสำหรับหายใจบรรจุอยู่เต็มแต่ปราศจากปราณ ปราณ ถูกสูดดูดเข้าไปตามร่างกายพร้อมกับอ๊อกซิเจน แต่ปราณก็ยังไม่ใช่อ๊อกซิเจน ผู้เขียนพระคัมภีร์ประวัตพระผู้เป็นเจ้าสร้างโลก (Genesis) ชาติยิว (Hebrew) ชาติยิว (Hebrew) ได้รู้จักความแตกต่างกันในระหว่างลมอากาศในท้องฟ้านภากาศหรือที่เรียกในสมัยนี้ว่า “บรรยากาศ” และหัวใจสำคัญอันมีอำนาจพลานุภาพนี้มีอยู่ในบรรยากาศนั้น เขากล่าวถึง “นีชีเมท รูแอช ชายิม”(neshemet ruach chayim)  ซึ่งได้แปลความหมายว่า “ลมหายใจ เป็นกำลังพลานุภาพของชีวิต” ในภาษายิว คำว่า “พี่ชีเมท” (nesheme)หมายความว่า “อากาศธาตุในท้องบรรยากาสตามปกติธรรมดา” คำว่า “ชายิม” (chayim) หมายความว่า “ชีวิตเอกภาพหรือนานาชีวิต พหุภาพทั่วไป” คำว่า “รูอับ” (ruach) หมายความว่า”กำลังพลานุภาพของชีวิต” ซึ่งนักจิตวิทยาศาสตร์ลึกลับ รับรองว่า เป็นหัวใจสิ่งสำคัญตรงกันกับปราณ คือ กำลังพลานุภาพแห่งชีวิตที่เรากล่าวมาแล้ว

ปราณกำลังพลานุภาพแห่งชีวิตอยู่ในบรรยากาศ แต่ก็มีอยู่ในที่อื่น ๆ ด้วยและสอดแทรกอยู่ในอากาศไม่สามารถเข้าไปถึงได้ อ๊อกซิเจนในอากาศแสดงบทบาทสำคัญในการอุ้มชูหล่อเลี้ยงชีวิตของสัตว์ และคาร์บอนก็แสดงบทบาทอย่างเดียวกันแก่ชีวิตของพืชพันธุ์พฤกษาชาติ แต่ปราณมีคุณลักษณะแตกต่างโดยเฉพาะตัวเองในการแสดงบทบาทให้ปรากฏแจ่มแจ้งของชีวิตควบคู่จากหน้าที่ของสรีระกาย

เราสูดเอาอากาศที่บรรจุด้วยปราณเข้าไปสม่ำเสมอ และแยกดูดเอาปราณกำลังพลานุภาพของชีวิตเข้าไปอย่างมั่นคงสม่ำเสมอ และเอาเข้าใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของเรา ปราณ คือกำลังพลานุภาพของชีวิต ปรากฏอยู่ในสภาพที่เป็นอิสระที่สุดในบรรยากาศ ซึ่งเมื่อบรรยากาศสดชื่นก็มีปราณบรรจุอยู่มาก และและเราสูดเอาปราณคือกำลังพลานุภาพของชีวิตเข้าไป ในตัวเราจากอากาศโดยสะดวกง่ายดายยิ่งกว่าจากแหล่งอื่น ในการหายใจปกติตามธรรมดา เราดูดเอาและแยกปราณคือพลานุภาพของชีวิตเอาไป ใช้ แต่ โดยที่เรารู้จักควบคุมบังคับบัญชาลมหายใจให้เป็นจังหวะสม่ำเสมอเท่า ๆ กัน (ตามที่ทราบกันทั่วไปแล้วในเรื่องการหายใจของโยคี)

เราอาจสามารถแยกปราณ กำลังพลานุภาพของชีวิตซึ่งถูกเก็บสะสมรวบรวมไว้ในหัวสมองและแหล่งกลางที่รวมของกลุ่มเส้นประสาททั้งหลายเพื่อใช้สอยเมื่อถึงคราวจำเป็น เราสามารถเก็บรวบรวมปราณคือกำลังพลานุภาพของชีวิตไว้ เช่นเดียวกับหม้อแบตเตอรี่เก็บกำลังไฟฟ้าไว้ ฉะนั้นกำลังพลานุภาพทั้งหลายแหล่งถูกแยกย้ายแจกจ่ายให้แก่นักวิชาจิตวิทยาลึกลับ ที่ก้าวหน้าขึ้นไปสู่ชั้นสูง อาศัยความรู้ความจริงนี้และประกอบด้วยสติปัญญา รู้จักใช้กำลังพลานุภาพพลังงานที่เก็บรวบรวมไว้นี้

โยคีรู้ว่าโดยวิธีการหายใจที่ถูกต้องแน่นอนก็สามารถที่จะก่อสร้างความคุ้นเคยสนิท สนมกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับปราณ คือกำลังพลานุภาพของชีวิต และสามารถสูด ดูดเอาเข้าไป ใช้ในสิ่งที่ต้องการ ไม่แต่เพียงเพิ่มพูนกำลังให้แก่ทุกส่วนทั่วไปทั้งหมดของร่างกายตามวิธีนี้ แต่ตัวของสมองเองก็อาจสามารถได้รับกำลังพลังงานเพิ่มขึ้นจากแหล่งอันเดียวกัน และสมรรถภาพของคณะห้องสมอง ที่แฝงอยู่ลี้ลับ ลึกซึ้งสามารถที่จะพัฒนาให้เจริญขึ้น และบรรลุถึงกำลังอำนาจพลานุภาพทางจิตใจได้ (เช่น สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ’ บรรลุถึงโลกุตรอริยสัจธรรม มรรคผลนิพพาน พร้อมทั้งพระอริยสาวกทั้งหลาย ที่บรรลุตามเสด็จและศาสดาผู้นำศาสนาที่สำคัญของโลก ซึ่งบรรลุโลกิยธรรมถึงชั้นสวรรค์และพรหมโลก ล้วนแต่ต้องอาศัยกายหายใจนี้ด้วยกันทุกท่าน) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าเป็นนายมีอำนาจสามารถเก็บรวบรวมกำลังปราณพลานุภาพพลังงานได้ โดยตั้งใจก็ดี หรือไม่ตั้งใจก็ดี มักจะแผ่กำลังพลานุภาพแห่งชีวิตและกำลังความเข้มแข็งซึ่งจะทำให้เกิดความรู้สึกแก่ผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับท่านผู้นั้น และบุคคลเช่นนี้สามารถที่จะแบ่งกำลังความเข้มแข็งถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นทั้งหลาย และทำให้คนเหล่านั้นเพิ่มกำลังแห่งชีวิต และความผาสุกยิ่งขึ้นที่เรียกว่าการรักษาโรคด้วยวิธีความดึงดูดของแม่เหล็ก (magnetic healing) ก็กระทำโดยวิธีนี้นั่นเอง

นักปฏิบัติทั้งหลายทั้งหมดทั่วไป ไม่รู้จักฐานหลักแหล่งเดิมที่มาของกำลังพลานุภาพอำนาจจิตของท่านเหล่านั้น นักวิทยาศาสตร์ชาวะวันตก รู้แล้วอย่างเลือนลางมัว ๆ ไม่แจ่มแจ้งว่าสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญนี้มีอะไรที่อากาศถูกบรรจุเข้าไประคนปนผสมอยู่ด้วย แต่นักวิทยาศาสตร์ชาวตะวันตกได้ค้นคว้าพบว่า ไม่มีเครื่องยาเคมี ใด ๆ ที่จะแยกธาตุทดลองให้พบได้ หรือจดจารึกไว้ ได้ด้วยเครื่องมือใด ๆ นักวิทยาศาสตร์ชาวตะวันตกทั่วไป จึงวินิจฉัยติเตียนทฤษฎีตำรับตำราคำสอนของชาวตะวันออกอย่างดูหมื่น นักวิทยาศาสตร์ชาวตะวันตกไม่สามารถประสบพบเห็นจับต้อง สิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญนี้ได้ และดังนั้นจึงได้ปฏิเสธคัดค้าน ถึงอย่างไรก็ดี ดูเหมือนนักวิทยาศาสตร์ชาวตะวันตกรู้ว่าอากาศในสถานที่บางแห่งมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งระคนปนอยู่ด้วยเป็นจำนวนมากมาย และคนเจ็บไข้ได้ป่วยถูกแนะนำชี้แจงชักชวนโดยแพทย์ประจำตัวของคนไข้เหล่านั้น ให้แสวงหาสถานที่ชนิดนั้นเพื่อความหวังที่จะให้สุขภาพที่สูญหายไปนั้น กลับคืนมาสู่ความเป็นปกติอย่างเดิม

อ๊อกซิเจนในอากาศเหมาะแก่การฟอกโลหิต และทำหน้าที่สำหรับใช้แก่ระบบการวนเวียนของโลหิตที่หล่อเลี้ยงทั่วร่างกาย ส่วนปราณคือกำลังพลังงานของชีวิตในอากาศนั้น เหมาะแก่การที่จะเพิ่มพูนกำลังพลังงานให้แก่ระบบประสาท และใช้ทำหน้าที่ของประสาทและโลหิตที่ถูกอ๊อกซิเจนฟอกสะอาดบริสุทธิ์แล้ว ถูกส่งไหลวนเวียนไปหล่อเลี้ยงทั่วสรรพางค์กาย เสริมสร้างร่างกายให้เจริญขึ้น และซ่อมแซมส่วนที่ทรุดโทรมเสื่อมสลายให้กลับคืนดีสู่สภาพปกติส่วนปราณกำลังพลังงานพลานุภาพของชีวิตนั้น ถูกส่งไปทั่วทุกส่วนของระบบประสาททั้งหมด เพิ่มพูนความเข้มแข็งและกำลังของชีวิตถ้าเราคิดถึงว่า ปราณ กำลังพลานุภาพของชีวิต เป็นหัวใจสำคัญที่เคลื่อนไหวว่องไวเพิ่มพูนให้แก่กำลังของชีวิต เราสามารถที่จะสร้างมโนภาพให้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นว่า ปราณ กำลังพลังงานพลานุภาพแห่งชีวิตแสดงบทบาท สำคัญเพียงใดในชีวิตของเรา

อ๊อกซิเจนในโลหิตถูกจัดจ่ายใช้ ไปตามต้องการของร่างกายฉันใด การจัดจ่ายปราณกำลังพลังงานพลานุภาพของชีวิต โดยระบบประสาทของสมองก็ลดน้อยร่อยหรอหมดเปลืองไปฉันนั้นโดยการใช้ความคิดนึกตรึกตรองจดจำของเราและอำนาจความตั้งใจและการเคลื่อนไหว เป็นต้น เป็นผลจำเป็นทำให้กำลังปราณพลังงานพลานุภาพทางสมองลดน้อยร่อยหรอหมดเปลืองไปเสมอเป็นแน่นอน ทุกขณะใช้ความคิด ทุกขณะที่เคลื่อนไหวทำกิจการ ทุกขณะที่ ใช้ความเพียรพยายามของกำลังพลังจิต ทุกขณะที่เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ ต้องใช้จำนวนมากอย่างแน่นอนของสิ่งที่เราเรียกว่า “กำลังพลังงานของประสาท” ซึ่งเป็นหน้าที่ของปราณ กำลังพลังงานพลานุภาพของชีวิต ในการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อสมองต้องส่งคำสั่งบังคับบัญชาไปตามเส้นประสาท และกล้ามเนื้อหดตัว ด้วยเหตุนี้ปราณพลังงานพลานุภาพแห่งชีวิตเป็นอันมากจึงถูกใช้จ่ายหมดเปลืองไปเมื่อเราจำได้หมายรู้ ว่าส่วนมากของปราณ กำลังพลังงานพลานุภาพแห่งชีวิตที่มนุษย์ต้องการใช้ ได้มาจากอากาศที่หายใจเข้าไป เพราะฉะนั้น เป็นการสำคัญอย่างยิ่งที่จะเข้าใจวิธีหายใจอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ไว้ให้พร้อม.

cr : พระพระยานรรัตนราชมานิต

บูชาฤกษ์ดวงพิชัยสงคราม
กดอ่านที่นี่ >> ผูกดวงพิชัยสงคราม

– กำหนดกาลฤกษ์ทั้ง 6 –
กดอ่านที่นี่ >> ฤกษ์เทียนปฐมกัปป์คำ

พุทธานุภาพเทียนปฐมกัปป์คำ >> เทียนปฐมกัปป์คำ

 

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa

You cannot copy content of this page