เทียนมหาเวทย์ และความพัวพันทางควอนตัม

ความพัวพันทางควอนตัม และเทียนมหาเวทย์

สรรพสิ่งทั้งปวงทั้งมีชีวิต และ ไม่มีชีวิต เมื่อแยกย่อยลงไปเป็นอวัยวะ เป็นเซลล์ เป็นโมเลกุล และอะตอมของธาตุต่างๆ ย่อยลงไปเป็นอนุภาคควอนตัมที่มีคุณสมบัติเกี่ยวโยงมีสหสัมพันธ์กัน ( เป็นพวกเดียวกัน กลุ่มเดียวกัน ) เมื่อถูกจับแยกไปไม่ว่าจะห่างไกลกันมากเท่าใดก็ตาม แต่ละตัวที่อยู่ห่างกันจะเสมือนมีจิต มีตัวรู้ ที่สื่อสารกันได้ เมื่อตัวหนึ่งกระทำการอย่างใด ตัวที่อยู่ห่างไกลออกไปก็จะมีปฏิกิริยาอย่างเดียวกัน โดยแทบจะเวลาเดียวกัน คุณสมบัตินี้เรียกว่าความพัวพันทางควอนตัม ( Quantum entanglement ) มีการสื่อสารที่เร็วกว่าแสง สามารถส่งกระแสจิต ความนึกคิด วัตถุธาตุ จากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งที่ไกลออกไป เรียกว่าควอนตัมเทเลพอตเตชั่น ( Quantum Teleportation ) ด้วยแรงจิตศรัทธาน้อมขอบูชา บรรจุชื่อ ขานนาม วันเดือนปีเกิด ผนึกเศษผมอันเป็นรหัสพันธุกรรมเฉพาะบุคคล ประกอบกับแรงจิตแรงอธิษฐาน รอยจารจารึกคำอธิษฐานจากลายมือของเจ้าชะตาทั้งหมดนั้น คืออณูจิตที่ยังคงพัวพัน ยึดโยงเป็นหนึ่งเดียวกับจิตเดิมจากต้นธาตุคือกายจิตเจ้าชะตา เมื่อครูบาอาจารย์กำหนดจิตเสก สร้าง เทียนบูชา จารอักขระเลขยันต์สรรพคาถา สาธยายพุทธมนต์คาถาเวทย์วิชา อธิษฐานจิตด้วยแรงฌาน ญาณ สมาธิ มโนฤทธิจิต ย่อมถึงเนื้อ ถึงตัว เข้าเนื้อ เข้าตัว ปกปักรักษา ดลบันดาลแก่เจ้าชะตาเทียนได้เต็มฤทธิ์ เต็มกำลังอำนาจแห่งแรงครูทุกปราการ

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa

You cannot copy content of this page