ไสยศาสตร์ จากพุทโธ สู่โลกุตรธรรม

ไสยศาสตร์มีมาก่อนโลกมนุษย์ เป็นศาสตร์ของเทวดา
เพราะเกี่ยวเนื่องกับฤทธิ์และปาฎิหาริย์ เกี่ยวกับการไหว้กราบ วิงวอน พึ่งบุญบารมีของผู้อื่น เทวดาและมนุษย์ทุกยุคทุกสมัย นับถือพระเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวดา ผู้มีบุญผู้มีฤทธิ์ อิทธปาฏิหาริย์ แสดงฤทธิ์ได้ ยกเอาเป็นที่พึ่งด้วยการทำคุณงามความดี ไหว้กราบ บูชาบวงสรวง สังเวย วิงวอนขอบารมีคุณพระเป็นที่พึ่ง ให้ช่วยกำจัดภัยที่กลัว โดยตั้งใจจริงเป็นสัจจะอธิษฐานจนสำเร็จ เป็นที่พึ่งในโลกนี้ เรียกว่าเป็นการกระทำของผู้ที่ยังติดอยู่ในโลก เรียกว่าโลกียธรรม หรือไสยศาสตร์ืทำความดีปฏิบัติธรรม แต่ยังมีตัณหาอุปาทานเป็นบุญ เป็นกุศล ช่วยให้พ้นทุกข์ในโลกนี้ เมื่อตายจากโลกนี้แล้วก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ เกิดเป็นมนุษย์ เป็นปัจจัยให้พบพระพุทธศาสนาเป็นอย่าสูง

ไสยศาสตร์ มีความเชื่อ ความยึดมั่น ถือมั่นในคุณพระเป็นหลัก มีศีล สมาธิ ปัญญา ความกตัญญูกตเวที พุทธไสยศาสตร์ย่อมเกิดผลเป็นที่พึ่ง ที่ระลึก กำจัดภัยได้จริง แก่ผู้เข้าถึงด้วยคุณอันยิ่งใหญ่แห่งบุญฤทธิ์ อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์

  • เมื่อกล่าวถึงคุณอันเป็นที่พึ่ง เป็นเครื่องหมายเกาะแห่งจิตตามหลักไสยศาสตร์ ต้องยกเอารูปบิดามารดาขึ้นเป็นที่หนึ่งของรูป ธรรมชาติสร้างสัตว์ และ มนุษย์ ให้อยู่เป็นคู่อยู่ร่วมกัน เพศหญิงเพศชายสืบพันธ์กันต่อๆ มา มีความรักใคร่ เสน่หาต่อกัน แต่มนุษย์นั้นมีจิตสูงกว่ามีคุณธรรมประจำใจคู่ครองทั้งสองฝ่าย เมื่อครองคู่กันย่อมมีความปรารถนาอยากได้บุตร ธิดา ไว้สืบพงษ์พันธ์ พอเริ่มเป็นสามีภรรยากันก็เริ่มสร้างมโนภาพถึงบุตรอย่างวิจิตรสวยงาม สามีอยากได้ลูกชาย ภรรยาอยากได้ลูกหญิง ฝันปรารถนาอยากส่งเสียให้เรียนสูงๆ จะหาทรัพย์ไว้ให้ จึงเริ่มทำงานอย่างขยันขันแข็งไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย เมื่อ..ทารกเข้าจุติในครรถ์ก็มีสุข มีเมตตากรุณาดูแลปกป้องให้อยู่ในครรถ์อย่างพ้นทุกข์ เว้นภริโภคอาหารเผ็ดร้อน และแสลง สามีก็ประคับประคองมิให้ภรรยาทำงานหนัก จนภรรยาอยุ 9 เดือน ก่อนทารกจะคลอดจากครรภ์ ภรรยาทุกขเวทนาแสนสาหัส สามีประคับประคองปลอบโยนให้กำลังใจ ด้วยรักภรรยาและบุตร พอทารกพ้นช่องคลอดออกมาได้ สามีอุทานว่า ” พุท ” ภรรยาอุทานว่า ” โธ ” แล้วพร้อมกันอุทานว่า ” พุทโธ ลูกเราเป็นชายหรือหญิง ”
ทันใดนั้นเอง !!
คุณธรรมคือเมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา ก็เกิดขึ้นแก่สามีและภรรยา เป็นอรหันต์ของบุตรและธิดาโดยไม่รู้ตัว มารดาบิดาจึงอุบัติขึ้นเป็นพระหรหมของบุตรในทันที
  • รูปสัญญาลักษณ์อันแทนบิดา มารดา มีมากมายเหนือมหรรณพ เต็มไปในอากาศ รอบตัว บุตรธิดา หาที่ว่างไม่ได้ บุตรธิดาที่ซาบซึ้งในคุณนี้ มีความกตัญญูกตเวที ยกเอาคุณเป็นพึ่งที่ระลึกทุกลมหายใจเข้าออก ไสยศาสตร์ถือว่าในห้วงอากาศเต็มไปด้วยคุณพระ ฝากคุณไว้กับลมหายใจเข้า-ออก

หายใจเข้านึกถึงคุณพระบิดาว่า ” พุท ” หายใจออกนึกถึงคุณมารดาว่า ” โธ “ อธิษฐานให้พระพุทธโธอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก จึงจะได้ชื่อว่าผู้เข้าถึงอย่างแท้จริง คุณพระบิดาคุณพระมารดา ขะกำจัดภัยในบุตรธิดาทุกลมหายใจเข้าออก ถือหลักอมตะคือ ความไม่ตาย ตามเจตนาของพระบิดามารดาที่มีต่อบุตรธิดา ที่กำหนดจิตปรารถนาปกป้องทุกลมหายใจ ไม่ให้ตายไม่ให้เจ็บ มีลมหายใจเข้าออกอยู่เสมอ อุปมาอุปมัยเช่นนี้จึงนำมาใช้ในศาสตร์ไสยะ หรือเรียกว่า ” ไสยศาสตร์ทางจิต “

  • เจริญภาวนา พุทโธ เป็นอารมณ์ เป็นพุทธานุสติ ย่อมเปิดบุญกุศล บารมี ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า เป็นกุศลฝ่ายโลกียะยึดพระพุทโธเป็นหลัก ด้วยอำนาจแห่งกุศลบารมีในการสำรวมจิตให้เข้าถึง ” พุทโธ ” แล้วทำความปรารถนาให้เป็นไป เมื่อมีความเบื่อหน่ายเกิดขึ้น ปล่อยว่าง ไม่มีตัณหา อุปาทาน ก็เข้าถึงโลกุตรธรรมทันที

กุญแจไสยศาสตร์

 LINE : @mayakarnlanna

ติดต่อบูชา LINE : @mayakarnlanna

You cannot copy content of this page