สมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ หรือ สมเด็จเจ้าพะโคะ หรือ หลวงปู่ทวด การมีรูปเคารพท่าน เปรียบดั่งมีอิทธิพุทธอำนาจของท่านปกปักคุ้มครองรักษาผู้ครอบครองตลอดเวลา ไม่เจ็บ ไม่จน ไม่ตายโหงคลาดแคล้วจากอุบัติเหตุอัคคีภัยพิบัตินานัปการ ไม่มีหนี้สิน มีสุขมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์ เกิดโชคลาภสมปรารถนาในอธิษฐาน ด้วยบุญญาญาณบารมีของท่านที่แผ่ออกไปอย่างไพศาลอนันตกาลในรูปของ “คลื่นพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์” ย้อนไปเมื่อท่านถือกำเนิดเป็นลูกทาสเรือนมหาเศรษฐีปาน เมื่อท่านเกิดก็มีเหตุปาฏิหาริย์ให้ท่านแคล้วคลาดปลอดภัยได้เสมอ บิดามารดานายหู_นางจันทร์ได้พ้นจากความเป็นทาส และมีฐานะดีขึ้นๆ ด้วยบารมีบุญญาของบุตร วัตถุธาตุรูปสัญญาลักษณ์ของท่านสร้างอัศจรรย์ปรากฏอยู่เสมอแก่ผู้ครอบครองด้านแคล้วคลาดกันภัย มั่งคั่งร่ำรวยมีโชคมีลาภ กระแสพลังงานของหลวงปู่ทวดนั้นอยู่ที่ใดที่นั้นจะเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยอุดมสุข

หลวงปู่ทวดรูปแกะขนาดจิ๋ว จากรัตนชาติศักดิ์สิทธิ์ ทับทิม บุษราคัม ไพลิน โป่งข่ามแก้วนางขวัญ เขียวส่อง โกเมน ลาบาโดไลท์ ควอทซ์ มูนสโตนและฯลฯ. ทั้งหมดเป็นรัตนชาติ
ผ่านพุทธาภิเษกหมื่นแสนมหาพุทธมนต์ ด้วยประสิทธิ์พุทธคุณมายาวนานหลายสิบปี โดยพระอาจารย์กฤษฎา สร้างขึ้นให้เป็นวัตถุธาตุมหามงคลพลังงานสูงแห่งพระอรหันตเจ้าผู้เหนือโลก เหนือกรรมมายา เหนือเวลากาลอากาศ มีอธิจิตพุทธฤทธิ์ปกปักคุ้มครองรักษา ดลบันดาลความสุข สำเร็จ มั่งคั่งร่ำรวย สมปรารถนาได้เท่าที่ “ใจถึง” ใจถึงพระ_คุณพระคุ้มครองดลบันดาลผล ใจถึงสิ่งใดย่อมได้ย่อมปรากฏสิ่งนั้น ด้วยใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธาน

รัตนชาติทุกชิ้นเป็นแก้วแสงสะสมของพระอาจารย์ ที่ได้รับการปลุกเสกพุทธมนต์และผ่านพุทธาภิเษกซ้ำๆ นับมิถ้วนมายาวนานหลายปี ทุกชิ้นเป็นดวงแก้วศักดิ์สิทธิ์ โดยธรรมชาติของแก้วรัตนเป็นวัตถุธาตุทนสิทธิ์มีภูมิปัญญาในตัวเอง จะเก็บกักบันทึกคลื่นพลังงานไว้และขยายคลื่นออกไปดุจกระจกสะท้อนขยายพลังงาน แก้วที่สะสมมหาพุทธมนต์ แรงคุณแรงครูมายาวนานจึงมีพุทธานุภาพในตัวสูง เมื่อนำมาแกะขึ้นรูปสัญญาลักษณ์เป็นองค์อรหันตเจ้าเนื้อนาบุญ พลังงานก็ย่อมยิ่งคูณทวีอย่างประมาณมิได้เลย เมื่อแกะองค์สัญญาลักษณ์สำเร็จ พระอาจารย์จะเจริญพุทธมนต์พุทธาภิเษก อัญเชิญอิทธิ ฤทธิ คุณอำนาจแห่งหลวงปู่ทวดประสิทธิ์แก่องค์รูปสัญญาลักษณ์ ยาวนานอีก 3 รอบจันทร์เพ็ญวันพระใหญ่ เปรียบเท่ากับการเจริญธรรม-กรรมฐานเต็ม 1 พรรษา

จิตพระอรหันต์เป็นธาตุรู้ ทำงานโดยปราศจากนามรูป ไร้อัตตา เพราะวงจรการทำงานของจิตและความคิด หรือ”ปฎิจจสมุปบาท” ได้ถูกตัดขาดลงแล้ว จิตจะทำงานอย่างอิสระปราศจากอคติ ทุกข์ จึงไม่ปรากฏอีกต่อไป พลังงานแห่งความปราศจากทุกข์ ปราศจากอคติ ความรู้จริงแห่งแจ้งรู้แจ้งเห็นจริงนี้ จึงประสิทธิ์อยู่ในนามรูปรัตชาติองค์หลวงปู่ทวด และจะแผ่แทรกซึมเข้าไปถึงจิตถึงใจผู้บูชา ผ่านการสาธยายคาถาภาษาเทวดา ปฐวีธาตุวิถีเชื่อมกายทิพย์-กายเนื้อ วาจา จิต ใจ ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เกิดจุดพลังอำนาจเสกสร้างสรรค์สรรพสิ่งได้ตามปรารถนา ปราศจากทุกข์ โศก โรคภัย พยันอันตรายภัยพิบัติใดใดกล้ำกรายมิได้ หนี้กรรม หนี้กู้ หนี้สินใดใด อันเป็นชนวนแห่งทุกข์ ย่อมหมดสิ้นไปด้วยปราศจากทุกข์ ความไม่มี ไม่ได้ ไม่สมหวังในประสงค์ย่อมไม่ปรากฏ สิ่งใดอันเป็นชนวนแห่งทุกข์ ย่อมมิเกิดขึ้น ต้องสูญไป สลายไป ปรากฏความสุข สงบ อุดมสมบูรณ์ มั่งคั่งล้นเหลือสามารถสร้างบุญ ทานได้อย่างไม่มีจำกัด มีเวลามากมายยาวนานเหลือล้นรักษาศีล ภาวนา เจริญสติสมาธิได้ไม่มีกำหนด มั่งคั่งด้วยอริยะทรัพย์สมบัติ อริยะศีล สัจจ์ มหาสติ มหาปัญญา เจริญๆๆๆๆๆสู่ อริยะบุคคล (( บุคคลผู้เป็นแสงสว่าง แสงแห่งปัญญา จิตประภัสสรเดิมแท้ของจิตวิญญาณ ))

🔴 รูปสัญญาลักษณ์หลวงปู่ทวด คือสัญญาลักษณ์ทางพลังงานบุญญาณบารมีแห่งพระอรหันตเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ทวด ที่เมื่อเข้าสู่นิพพานภูมิแล้วก็จะแผ่กระแสธาตุบริสุทธิ์อยู่ในอากาสา_ความว่างมหาศาล ที่ซึมแทรกอยู่ในสรรพสิ่ง สล่าศิลปินผู้แกะรูปสัญญาลักษณ์หลวงปู่ทวดองค์น้อย ดำรงอยู่ในศีล รักษากาย วาจา ใจ จิต บริสุทธิ์ตลอดช่วงเวลาที่แกะนามรูปสัญญาลักษณ์ รวมกาย วาจา ใจ จิต จับอยู่ที่องค์หลวงปู่ทวดขนาดจิ๋วเพียงปลายก้อย ใจถึง_คือถึงพระ แกะดวงตา_มโนภาพเห็นดวงตาหลวงปู่ทวดแจ่มชัดปรากฏอยู่ในรัตนชาติ สลักปาก_มโนภาพเห็นริมฝีปากองค์ท่านชัดปรากฏบนแก้วรัตนะ สร้างอธิษฐานฤทธิ์ ด้วยมโนฤทธิจิตพร้อมบริกรรมคาถาด้วยปริกรรม คือวาจา ใจ กาย รวมเป็นหนึ่งเรียกว่าปริกมนต์ สำรวมกายวาจาใจสวดมนต์บริกรรมภาวนา, ร่ายมนตร์หรือเสกคาถาซ้ำ ๆ เพื่อสร้างฤทธิ์ให้เกิดความขลังศักดิ์สิทธิ์ จะเห็นว่า…วัตถุธาตุกายสิทธิ์ที่สร้างด้วยฝีมือ กาย ใจ จิต นั้นมีพลังเหนือกว่าและแตกต่างจากวัตถุมงคลที่หล่อ ปั๊มๆ ออกมาจำนวนมากโดยเครื่องจักร เครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์แห่งวิถีโบราณนั้น จึงเป็นการสร้างด้วยมือ ประณีตในพิธีกรรมพิธีการ ผ่านมือคนน้อยที่สุด ยิ่งเล็กมาก พลังจิตฝีมือความประณีตของสล่าศิลปินก็ยิ่งเพ่งจิตเกิดการรวมกายใจจิตยิ่งยวด พลังงานของวัตถุธาตุเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์จึงสูงมาก ทั้งมวลสารในการเสกสร้างจะเป็นวัตถุธาตุจากธรรมชาติอันแฝงไว้ซึ่งประจุพลังชีวิต จิต วิญญาณทั้งสิ้น เครื่องรางวัตถุธาตุศักดิ์สิทธิ์ของพระอาจารย์กฤษฎาท่านจึงปรากฏแต่งานที่สร้างจากฝีมือ แรงจิตแรงใจ และวัตถุธรรมชาติที่มีความทนสิทธิ์ในตัวเอง มีจิตวิญญาณ แรงคุณแรงครูเต็มกำลัง เครื่องรางของท่านจึงสร้างได้น้อย เมื่อบุญสัมพันธ์ต่อกันก็จะได้พบ

หลวงปู่ทวดรัตนชาติศักดิ์สิทธิ์ นี้สร้างขึ้นด้วยแรงคุณแรงครู แรงจิตแรงฝีมืออันประณีต ขนาดเล็กมากตั้งแต่ 0.7 มม. ถึง 1.5 มม. โดยยึดตามขนาดของรัตนชาติที่พระอาจารย์บูชาปลุกเสกสะสมไว้มายาวนาน ขนาดเล็กมาก ถึงเล็กมากๆ และเล็กมากๆๆๆๆ ไม่เท่ากัน เมื่อแจ้งความประสงค์บูชา พระอาจารย์จะเลือกองค์หลวงปู่ทวดให้เอง แจ้งบูชาแล้วรอรับ_ไม่สามารถเลือกรัตชาติได้ รัตนชาติหลวงปู่ทวดมีคุณค่า ศักดิ์สิทธิ์ มีพลังอำนาจยิ่งยวดเสมอกันทุกองค์

หลวงปู่ทวด รูปนามเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์พลังงานยิ่งยวด ให้เลี่ยมกรอบกันรัตนชาติตกแตก อาราธนาบูชาติดตัวไว้เสมอ อัญเชิญคุณอรหันตเจ้าคุ้มครองรักษากายเนื้อ-กายทิพย์ทุกชั้นภูมิ บุตรหลานควรมีติดตัวไว้ อัญเชิญคุณพระเข้าตัวคุ้มตน ลำพังกำลังเราอาจไม่พอ อัญเชิญแรงคุณ แรงครู แรงคุณพระอรหันตเจ้าประสิทธิ์ไว้กับตัว ช่วยคุ้มครองดวงปกปักรักษาชะตา ให้อยู่ดีมีสุขมั่งคั่งร่ำรวย แคล้วคลาดปลอดภัย สิ่งร้ายกล้ำกลายแพ้วพานไม่ได้

* เลี่ยมองค์หลวงปู่ทวดรัตนชาติติดตัวไว้ คุณของ คุณผี คุณคน คุณไสยใดใด เข้ามากล้ำกรายมิได้

* ต้องการมั่งคั่งร่ำรวย ปลดหนี้ปลดสิน สวดคาถาบูชาหลวงปู่ทวดออกเสียง เช้า-ค่ำ กี่จบก็ตามกำลังที่ กาย วาจา ใจ รวมเป็นหนึ่งกับพระคาถา แล้วอธิษฐานความปรารถนาด้วยภาษาโอปปาติกะ คือ”ภาษาใจ” ให้เกิดมโนภาพชัดเจน อธิษฐานทีละเรื่อง หัวใจการเชิญแรงคุณพระเข้าตัวคือการเชื่อม กาย ใจ จิตของเราให้เป็นหนึ่งกับคาถา จนเกิดปิติขนลุกขนพอง แล้วให้อธิษฐานมโนภาพปรารถนาทันที ทำด้วยความเชื่อมั่นมีมหาศรัทธาสำเร็จสมปรารถนาทุกปราการ

คาถาบูชาหลวงปู่ทวด

 ให้โชคลาภ อริยะทรัพย์สมบัติ
แคล้วคลาดปลอดภัย มีแต่คำว่าโชคดีๆๆๆๆ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (( 3 จบ ))

นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา

นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา

นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา

หลวงปู่ทวด

หลวงปู่ทวดเกจิอาจารย์เจ้ารูปสำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในรัชกาลของ สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช บุญญามหาเมตตาบารมีของท่านนั้น แผ่ไปทั่วหล้าฟ้า-ดิน ท่านเป็นที่ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไทย ในฐานะพระศักดิ์สิทธิ์ผู้มีบุญฤทธิ์_อิทธิปาฏิหาริย์และมีอภิญญาแก่กล้า แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ให้ปรากฏมากมายหลายครั้ง ท่านได้สมญาว่า “หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด” เป็นพระเกจิอาจารย์เจ้าในตำนานองค์สำคัญ 1 ใน 2 มหาเกจิอาจารย์เจ้าของเมืองไทยที่มีตัวตนจริงคู่กับสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)

สมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ หรือ สมเด็จเจ้าพะโคะ หรือ หลวงปู่ทวด การมีรูปเคารพท่าน เปรียบดั่งมีอิทธิพุทธอำนาจของท่านปกปักคุ้มครองรักษาผู้ครอบครองตลอดเวลา ไม่เจ็บ ไม่จน ไม่ตายโหงคลาดแคล้วจากอุบัติเหตุอัคคีภัยพิบัตินานัปการ ไม่มีหนี้สิน มีสุขมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์ เกิดโชคลาภสมปรารถนาในอธิษฐาน ด้วยบุญญาญาณบารมีของท่านที่แผ่ออกไปอย่างไพศาลอนันตกาลในรูปของ “คลื่นพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์” ย้อนไปเมื่อท่านถือกำเนิดเป็นลูกทาสเรือนมหาเศรษฐีปาน เมื่อท่านเกิดก็มีเหตุปาฏิหาริย์ให้ท่านแคล้วคลาดปลอดภัยได้เสมอ บิดามารดานายหู_นางจันทร์ได้พ้นจากความเป็นทาส และมีฐานะดีขึ้นๆ ด้วยบารมีบุญญาของบุตร วัตถุธาตุรูปสัญญาลักษณ์ของท่านสร้างอัศจรรย์ปรากฏอยู่เสมอแก่ผู้ครอบครองด้านแคล้วคลาดกันภัย มั่งคั่งร่ำรวยมีโชคมีลาภ กระแสพลังงานของหลวงปู่ทวดนั้นอยู่ที่ใดที่นั้นจะเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยอุดมสุข

“ฉายาหลวงปู่ทวดเยียบน้ำทะเลจืด” เป็นตำนานเกิดที่คาบสมุทรสทิงพระเมื่อท่านครองยศสมเด็จเจ้าพะโคะ ยุคกรุศรีอยุทธยา ท่านจำพรรษาอยู่วัดพะโคะ บริเวณโดยรอบเป็นแหล่งชุมชนโบราณมาตั้งแต่อดีต เป็นบริเวณที่มีความเจริญรุ่งเรืองจากการทำการค้า ทำให้บ้านเมืองแถบนี้ถูกโจมตีจากโจรสลัดมลายูบ่อยครั้ง อายุกาลท่านขณะนั้น ๘๐ ปีเศษ ถูกโจรสลัดมลายูจับขึ้นเรือไปเมื่อท่านเดินถือไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์ 3 คด_รับอากาศอยู่ ด้วยโจรสลัดมองเห็นว่าท่านเป็นคนประหลาด เมื่อเรือออกนอกฝั่งไม่นาน เรือก็ดับแล่นต่อไปไม่ได้ จอดนิ่งอยู่หลายวันคืน ที่สุดน้ำจืดก็หมด หลวงปู่ทวดท่านจึงจุ่มเท้าลงในทะเลอธิษฐานจิต แล้วให้โจรสลัดชิมน้ำดู ปรากฏว่าน้ำนั้นจืดอย่างอัศจรรย์ เหล่าโจรประจักษ์ในคุณอภินิหารบารมี จึงกราบไหว้ขอขมาและนำท่านกลับมาส่งยังฝั่ง “บ่อน้ำจืดกลางทะเล”นี้ ปัจจุบันยังปรากฏอยู่ที่เกาะนุ้ย อ.ขนอม นครศรีธรรมราช มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโดยประมาณ 70 ซม. มีลักษณะเป็นบ่อธรรมชาติขนาดเล็กซึ่งจะปรากฏให้เห็นต่อเมื่อเวลาน้ำทะเลลดระดับลง มีความมหัศจรรย์คือแม้จะอยู่กลางทะเล แต่ก็เป็นบ่อน้ำจืด ชิมแล้วมีรสชาติจืดกร่อย เกิดจากรอยแตกของชั้นหินที่ต่อกับตาน้ำจืดใต้พื้นดิน เมื่อยามน้ำลดน้ำจืดจะดันน้ำทะเลออกจนหมดเหลือแต่น้ำจืด ส่วนชาวบ้านแถบนี้เชื่อว่า บ่อน้ำจืดนี้คือบริเวณที่ “หลวงปู่ทวด” เคยมาเหยียบน้ำทะเล ให้กลายเป็นน้ำจืดตามตำนาน

หลวงปู่ทวดรัตนชาติศักดิ์สิทธิ์

❛นาคบาศหินเทวดา❜ 

หนึ่งในวัตถุธาตุกายสิทธิ์พลังงานสูงยิ่ง ต้องมีไว้บูชาเสริมเมตตามหานิยม อยู่ที่ใด อยู่กับผู้ใดจะนำความชุ่มเย็นสันติสุข มั่งคั่งร่ำรวยเข้ามาสู่สถานที่นั้น บุคคลนั้น วัตถุมงคลที่สร้างโดยครูบาอาจารย์ที่มีพลังจิตตานุภาพบริสุทธิ์จริง มีพลังงานจริงหาพบได้ยาก วัตถุธาตุเลือกเจ้าของ_แม้บุญสัมพันธ์ขอเชิญบูชา

แจ้งบูชาที่นี่ >> https://lin.ee/2Jj9RKH
Line : @namotasa (ติดต่อ : แอดมินคุณหมิง)

เรื่องเล่าประสบการณ์

❌เรื่องเล่าคนโชคดี โชคดีแล้วโชคดีอีก กดอ่าน👉 https://bit.ly/439KXYn

❌พลังงานลบย่อมอยู่ไม่ได้ ต้องสลายไป กดอ่าน👉 https://bit.ly/41OXK1n

❌อยู่ผิดที่ กี่ปีก็ไม่รวย อยู่ถูกที่ เดินถูกทางรวยแน่นอน กดอ่าน👉 https://rb.gy/b75t9