▸ปฎิบัติบูชาจุด ❛เทียนมหาสูญหลวง มนต์สุญญตาจูฬสุญญตสูตร ❜◂

เทียนมหาสูญหลวง เป็นเทียนสลายสัญญา คำสาบาน วิบากกรรม พลังงานติดค้าง เคราะห์ร้าย พลังงานร้ายทั้งหมดทั้งปวงให้สูญ ให้ดับ ให้มหาระงับดับสูญไป ด้วยมนต์แห่งสุญญตาจูฬสุญญตสูตร มีมหาพุทธานุภาพในทางสูญเคราะห์ สูญสัญญา สูญวิบากกรรม สูญคำสัญญา-สาบาน-สาปแช่ง-อธิษฐาน สูญแรงอาฆาตความผูกพันจากเจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ ระงับไปซึ่งพลังงานติดค้างที่จิตสะสมไว้จากหลายชาติภพ ทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัว ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ โดยมีเจตจำนงอันแรงกล้าของเจ้าชะตาประสานกับพุทธอำนาจแห่งเทียนบูชา แรงคุณแรงครู แรงอาคมคาถา อำนาจญาณสมาธิแห่งครูบาอาจารย์ที่ต้องประสานกับเจ้าชะตาเทียนผ่านการเจริญภาวนาสมาธิ แห่งเจ้าชะตาเทียนอันสำคัญมาก พึงสำรวมกายใจให้สงบเงียบ เชื่อมจิตเชื่อมบุญกับแรงคุณแรงครู บริกรรมภาวนาพรคาถามหาสูญตลอดเวลาแห่งการจุดบูชาเทียน

เทียนนี้มิใช่เทียนอธิษฐาน เป็นเทียนวิชาให้คุณทางมหาสูญเคราะห์ พึงจุดบูชาด้วยจิตว่าง สงบ ละออก คลายที่ยึดออก เมื่อว่างจึงปลอดโปร่งโล่งเบาสบาย มีพื้นที่ให้ข้อมูลใหม่ๆ อันตรงตามปรารถนาเข้าไปแสดงผลให้ปรากฏความสำเร็จได้ ผู้จุดบูชาจึงมิต้องอธิษฐานใดใด

เทียนนี้มีแรงคุณ แรงครู พึงวางบูชาในที่อันเหมาะอันควรแก่สิ่งอันควรบูชา

เทียนมหาสูญหลวง ชุดจุดบูชาด้วยตนเอง 1 คาบมีเทียนบูชา 15 เล่ม เทียนขนาดเล็กเท่าปลายก้อย บรรจุนาม – ดวงชะตา และผงเล็บมือทั้งสิบของเจ้าของลงในตากลยันต์มหาสูญหลวง วัตถุธาตุยิ่งเล็กยิ่งต้องกำหนดสติเพ่งญาณสมาธิสูงมาก สร้างยาก พุทธานุภาพสูงยิ่ง พึงบูชาเทียนด้วยจิตอันสงบในสมาธิอย่างยิ่งยวด เพื่อผลสัมฤทธิ์อันยิ่งใหญ่แห่งมหาสุญสูตร

เทียน 1 เล่มใช้เวลาจุดบูชาประมาณ 12 – 15 นาที
ให้เลือกวันแรกที่สะดวกในการจุดเทียนบูชาติดต่อกัน 15 วันโดยมิขาด

❛ วิธีจุดเทียนมหาสูญหลวง ❜

1.ตั้งน้ำสะอาดไว้ 1 แก้ว สำหรับกรวดน้ำหลังจุดเทียนบูชาสำเร็จ

2. บริกรรมคาถามหาสูญตั้งแต่เริ่มจุดไฟเทียนบูชา จนเทียนมอดหมดสำเร็จ

3.วางใจให้ผ่อนคลายไม่คิด ไม่กังวล ไม่ระลึกถึงสิ่งใด

เมื่อเทียน-มอดดับสนิท นำน้ำที่ตั้งไว้ไปกรวดแผ่เมตตาบารมี โดยระหว่างกรวดน้ำลงดินให้บริกรรมพระคาถาตลอดจนกรวดน้ำหมด

เมื่อจุดเทียนมหาสูญหลวงครบ 15 เล่ม 15 วัน ควรจุดเทียนปราณยามาติดต่อกันไปอีก 9 คาบหรือเพื่อผลสูงสุดคือเต็ม 9 เดือน เพื่ออิทธิคุณผลสัมฤทธิ์เต็มสูตรแห่งมหาสูญ คือสูญย์สัญญาเก่าให้สิ้น ล้างธาตุขันธ์พันธะกรรม-ระบบการจดจำที่จิตเก็บ-กด-บันทึกไว้ ให้จิตกลับสู่ความประภัสสร สว่าง สะอาด สงบ ทรงพลังเพื่อยกดวงขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

พระคาถามหาสูญหลวง
( บริกรรมขณะจุดเทียนบูชา )

ตั้งนะโม ๓ จบ

สูญโย  มหาสูญยัง 
สูญโย  มหาสูญการิเถ อมสูญ สูญ
มหาสูญ มหาสูญ อมสวาหายะ

(สวดให้มากตามกำลัง) 

– 15 วันแห่งการจุดบูชาเทียนมหาสูญหลวง พึงภาวนาถอนมิจฉาทิฏฐิทุกคืนก่อนเข้านอน –

- คำถอนอธิษฐานมิจฉาทิฏฐิ -

อิมัง มิจฉา อะธิษฐานัง ปัจจุทธะรามิ
ทุติยัมปี อิมัง มิจฉา อะชิษฐานัง ปัจจุทธะรามิ
ตะติยัมปี อิมัง มิจฉา อะชิษฐานัง ปัจจุทธะรามิ

  • สิ่งใดใดที่จิตพันผูก ปรุงแต่ง สะสมไว้ จงสูญ สูญ สูญ สูญไปสิ้น
  • พันธะกรรมใดๆ ความทุกข์ ความเก็บกดเจ็บปวด ความโกรธแค้นชิงชังอาฆาต หวาดกลัวทั้งหลาย จงสูญ สูญ สูญ สูญไปสิ้น
  • กรรมผูกพันจากสรรพเจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณใดๆทั้งหมดทั้งสิ้น จงสูญ สูญ สูญ สูญไปสิ้น
  • กายกรรม วจีกรรม มโนกรรมใดๆ ที่ฉัน เรา เขา ได้ล่วงเกินต่อกัน ได้กระทำต่อกันไว้ ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ จงสูญ สูญ สูญ สูญไปสิ้น
  • คำสัญญา สาบาน สาปแช่ง คำอธิษฐานบนบาน ที่ฉัน เรา เขา ได้สร้างขึ้นผูกมัดจิตวิญญาณต่อกัน จงสูญ สูญ สูญ สูญไปสิ้น
  • ความอาฆาต พยาบาท โกรธเกลียดเคียดแค้นชิงชังใดๆ ที่ปรากฏขึ้นเป็นพลังงานในกายเนื้อนี้ทั้งฉัน เรา เขา จงสูญ สูญ สูญ สูญไปสิ้น
  • สรรพหนี้กรรม หนี้ชีวิต ที่ฉัน เรา เขา เคยติดค้างพันผูกกันไว้ จงสูญ สูญ สูญ สูญไปสิ้น
  • สิ่งใดๆ ที่เคยกลัว จงสูญ สูญ สูญ สูญไปสิ้น
  • สรรพเคราะห์ เสนียดจัญไร พลังงานลบ พลังงานร้าย จงสูญ สูญ สูญ สูญไปสิ้น
  • อวิชชา ความไม่รู้ ความหลงผิด จงสูญ สูญ สูญ สูญไปสิ้น

นะถอน โมถอน พุทถอน ธาถอน ยะถอน
นะคลอน โมคลอน พุทคลอน ธาคลอน ยะคลอน
ถอนด้วย นะ โม พุท ธายะ

ข้าพเจ้าขอให้อโหสิกรรมต่อทุกกรรม จากทุกคลื่นจิตวิญญาณ คลื่นพลังงานที่เคยล่วงเกินกันไว้ ในกาลทุกทุกชาติภพ ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ รู้ตัวและไม่รู้ตัว ขอให้พลังงานแห่งกรรมทั้งหลายนั้น
สูญ สูญ สูญ สูญไปสิ้น

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง
สัญจิจจะกัมมัง อะสัญจิจะกัมมัง
ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม
สูญโย มหาสูญยัง
สูญโย มหาสูญการิเถ อมสูญ สูญ
มหาสูญ มหาสูญ อมสวาหายะ

ขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีส่วนในผลบุญนี้
จงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกัน จงเป็นสุขทุกมื้อทุกยาม
ขอให้สัญญา กรรมวิบากทั้งหมดทั้งสิ้น จงสูญ สูญ สูญ สูญ สูญไปด้วยอโหสิทันทีเดี๋ยวนี้เถิด

– รายละเอียดการบูชาฤกษ์ –
❛ เทียนมหาสูญหลวง ❜

✔1.บูชาฤกษ์ ❛ เทียนมหาสูญหลวง❜
ให้พระอาจารย์จุดให้ในฤกษ์ 1 เล่ม 1 ดวงชะตา

✔2.บูชาฤกษ์ ❛ เทียนมหาสูญหลวง ❜ 15 เล่ม 1 ดวงชะตา
จุดด้วยตนเอง 1 คาบ 15 เล่ม ( ควรบูชาจุดติดต่อกัน 2 คาบ = 1 เดือน )

✔3.บูชาฤกษ์ ❛ เทียนมหาสูญหลวง ❜ ชุดทวีฤกษ์ 16 เล่ม 1 ดวงชะตา
บูชาให้พระอาจารย์จุดให้ในฤกษ์ 1 เล่ม และบูชาเพื่อจุดด้วยตนเอง 1 คาบ 15 เล่ม
( หรือ 2 คาบ 30 เล่ม )

– แนะนำการบูชาฤกษ์ –

พลิกดวงเปลี่ยนชะตา จุดเทียนบูชาค้ำชะตาตลอดเดือน

✔5.บูชาชุดทวีฤกษ์ และ จุดเอง 2 คาบ 30 เล่ม ( 1 เดือน )
บูชาเทียนให้พระอาจารย์จุดให้ในฤกษ์ 1 เล่มใหญ่ และจุดด้วยตนเอง 2 คาบ 30 เล่มเล็ก จุดติดต่อกัน 1 เดือน )

แจ้งบูชาฤกษ์ที่นี่ LINE:@namotasa ( แอดมิน : คุณหมิง )

✚ สิ่งที่ต้องส่งให้พระอาจารย์หลังแจ้งบูชาฤกษ์ ✚
1.ชื่อ นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด เวลาเกิด สถานที่เกิด
2.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่ใส่แว่นตา เห็นดวงตาชัดเจน
3.เล็บมือทั้งสิบเล็บ ไม่มียาทาเล็บ ( ตัดส่งมาให้มากที่สุด ผงเล็บจะผนึก 9 ตำแหน่ง ในตารางกลยันต์ )
( กรณีจุดยาวนาน 3 – 9 เดือน ต้องส่งเล็บใหม่ให้พระอาจารย์ทุกเดือน )

ประสงค์บูชาฤกษ์จุดเทียนมหาสูญหลวง
แจ้งบูชาฤกษ์ที่นี่ >> https://lin.ee/2Jj9RKH

Line : @namotasa (ติดต่อ : แอดมินคุณหมิง)

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa