▸ปฎิบัติบูชาจุด ❛เทียนมหาสูญหลวง มนต์สุญญตาจูฬสุญญตสูตร ❜◂

❛ คืนแห่งฤกษ์ ❜

เทียนมหาสูญหลวง เป็นเทียนสลายสัญญา คำสาบาน วิบากกรรม พลังงานติดค้าง เคราะห์ร้าย พลังงานร้ายทั้งหมดทั้งปวงให้สูญ ให้ดับ ให้มหาระงับดับสูญไป ด้วยมนต์แห่งสุญญตาจูฬสุญญตสูตร มีมหาพุทธานุภาพในทางสูญเคราะห์ สูญสัญญา สูญวิบากกรรม สูญคำสัญญา-สาบาน-สาปแช่ง-อธิษฐาน สูญแรงอาฆาตความผูกพันจากเจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ ระงับไปซึ่งพลังงานติดค้างที่จิตสะสมไว้จากหลายชาติภพ ทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัว ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ โดยมีเจตจำนงอันแรงกล้าของเจ้าชะตาประสานกับพุทธอำนาจแห่งเทียนบูชา แรงคุณแรงครู แรงอาคมคาถา อำนาจญาณสมาธิแห่งครูบาอาจารย์ที่ต้องประสานกับเจ้าชะตาเทียนผ่านการเจริญภาวนาสมาธิ แห่งเจ้าชะตาเทียนอันสำคัญมาก พึงสำรวมกายใจให้สงบเงียบ เชื่อมจิตเชื่อมบุญกับแรงคุณแรงครู บริกรรมภาวนาพระคาถามหาสูญหลวง ในช่วงเวลาที่พระอาจารย์ให้ฤกษ์เชิญไฟจุดเทียนบูชา ๙ คาบ-๑๐๘ คาบ ตามกำลังเจ้าชะตา หากจุดให้ผู้อื่นด้วย ให้ระลึกถึงเขาเหล่านั้นว่าร่วมสวดภาวนาไปพร้อมกันด้วย )

📌📌 7วัน 7คืน แห่งการจุดบูชาเทียนมหาสูญหลวง พึงภาวนาถอนมิจฉาทิฏฐิทุกคืนก่อนเข้านอน

- คำถอนอธิษฐานมิจฉาทิฏฐิ -

อิมัง มิจฉา อะธิษฐานัง ปัจจุทธะรามิ
ทุติยัมปี อิมัง มิจฉา อะธิษฐานัง ปัจจุทธะรามิ
ตะติยัมปี อิมัง มิจฉา อะธิษฐานัง ปัจจุทธะรามิ

  • สิ่งใดใดที่จิตพันผูก ปรุงแต่ง สะสมไว้ จงสูญ สูญ สูญ สูญไปสิ้น
  • พันธะกรรมใดๆ ความทุกข์ ความเก็บกดเจ็บปวด ความโกรธแค้นชิงชังอาฆาต หวาดกลัวทั้งหลาย จงสูญ สูญ สูญ สูญไปสิ้น
  • กรรมผูกพันจากสรรพเจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณใดๆทั้งหมดทั้งสิ้น จงสูญ สูญ สูญ สูญไปสิ้น
  • กายกรรม วจีกรรม มโนกรรมใดๆ ที่ฉัน เรา เขา ได้ล่วงเกินต่อกัน ได้กระทำต่อกันไว้ ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ จงสูญ สูญ สูญ สูญไปสิ้น
  • คำสัญญา สาบาน สาปแช่ง คำอธิษฐานบนบาน ที่ฉัน เรา เขา ได้สร้างขึ้นผูกมัดจิตวิญญาณต่อกัน จงสูญ สูญ สูญ สูญไปสิ้น
  • ความอาฆาต พยาบาท โกรธเกลียดเคียดแค้นชิงชังใดๆ ที่ปรากฏขึ้นเป็นพลังงานในกายเนื้อนี้ทั้งฉัน เรา เขา จงสูญ สูญ สูญ สูญไปสิ้น
  • สรรพหนี้กรรม หนี้ชีวิต ที่ฉัน เรา เขา เคยติดค้างพันผูกกันไว้ จงสูญ สูญ สูญ สูญไปสิ้น
  • สิ่งใดๆ ที่เคยกลัว จงสูญ สูญ สูญ สูญไปสิ้น
  • สรรพเคราะห์ เสนียดจัญไร พลังงานลบ พลังงานร้าย จงสูญ สูญ สูญ สูญไปสิ้น
  • อวิชชา ความไม่รู้ ความหลงผิด จงสูญ สูญ สูญ สูญไปสิ้น

นะถอน โมถอน พุทถอน ธาถอน ยะถอน
นะคลอน โมคลอน พุทคลอน ธาคลอน ยะคลอน
ถอนด้วย นะ โม พุท ธายะ

ข้าพเจ้าขอให้อโหสิกรรมต่อทุกกรรม จากทุกคลื่นจิตวิญญาณ คลื่นพลังงานที่เคยล่วงเกินกันไว้ ในกาลทุกทุกชาติภพ ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ รู้ตัวและไม่รู้ตัว ขอให้พลังงานแห่งกรรมทั้งหลายนั้น
สูญ สูญ สูญ สูญไปสิ้น

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง
สัญจิจจะกัมมัง อะสัญจิจะกัมมัง
ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม
สูญโย มหาสูญยัง
สูญโย มหาสูญการิเถ อมสูญ สูญ
มหาสูญ มหาสูญ อมสวาหายะ

ขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีส่วนในผลบุญนี้
จงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกัน จงเป็นสุขทุกมื้อทุกยาม
ขอให้สัญญา กรรมวิบากทั้งหมดทั้งสิ้น จงสูญ สูญ สูญ สูญ สูญไปด้วยอโหสิทันทีเดี๋ยวนี้เถิด

แจ้งบูชาฤกษ์ที่นี่ LINE:@namotasa ( แอดมิน : คุณหมิง )

✚ สิ่งที่ต้องส่งให้พระอาจารย์หลังแจ้งบูชาฤกษ์ ✚
1.ชื่อ นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด เวลาเกิด สถานที่เกิด
2.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่ใส่แว่นตา เห็นดวงตาชัดเจน
3.เล็บมือทั้งสิบเล็บ ไม่มียาทาเล็บ ( ตัดส่งมาให้มากที่สุด ผงเล็บจะผนึก 9 ตำแหน่ง ในตารางกลยันต์ )
( กรณีจุดยาวนาน 3 – 9 เดือน ต้องส่งเล็บใหม่ให้พระอาจารย์ทุกเดือน )

ประสงค์บูชาฤกษ์จุดเทียนมหาสูญหลวง
แจ้งบูชาฤกษ์ที่นี่ >> https://lin.ee/2Jj9RKH

Line : @namotasa (ติดต่อ : แอดมินคุณหมิง)

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa