พระคาถาโสฬสมงคล

ตั้งนะโม ๓ จบ

โสฬะสะมังคะลัญเจวะ นะวะ โลกุตตะระธัมมะตา
จัตตาโรจะมหาทีปา ปัญจะพุทธา มหามุนี
ตรีปิฏะกะธัมมาขันธา ฉะกามาวะจะรา ตะถา
ปัญจะทะสะ กะเวสัจจัง ทะสะมัง สีละเมวะจะ
เตรัสสะธุตังคาจะ ปาฏิหารัญจะ ทะวาทะสะ
เอกะเมรุจะ สุราอัฏฐะ ทะเวจันทัง สุริยังสัคคา
สัตตะโพชฌัง คาเจวะ จุททะสะ จักกะวัตติจะ
เอกาทะสะ วิษะณุราชา สัพเพเทวา สะมาคะตา
มัง รักขัตตุ ปาละยันตุ สัพพะทา เอเตนะ
มังคะละเตเชนะ สัพพะโสตถี ภะวันตุ เมฯ

พระยันต์อัญเชิญคุณพระพุทธคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 16 ปราการ จำลอง 16 ชั้นพรหมโลก ซึ่งถือกันว่าเป็นที่มีสุขอย่างยอดยิ่งมาลงบนตัวยันต์ด้วยสูตรโสฬสมงคล ยันต์จตุโรบังเกิดทรัพย์ ตรีนิสิงเหยันต์พระเจ้า๕พระองค์ ยันต์พุทโธ ยันต์องค์พระ ยันต์ปิโย ยันต์บารมี๓๐ทัศ ยันต์มะอะอุ ยันต์พระพุทธคุณถอยหลัง ไตรสรณะคอมน์ถอยหลัง ยันต์พระเจ้า๕พระองค์ ยันต์นะล้อม ยันต์นะอุด ยันต์องค์พระ ยันต์ไม้เท้า ยันต์มงคลจักรวาลน้อย ยันต์อิสวาสุ ยันต์ธาตุสูตรจตุราวุธ อันประกอบด้วย อาวุธอาฬะวะกะยักษ์ มีบ่วงเป็นอาวุธ อาวุธยะมะราชา มีนัยน์ตาเป็นอาวุธ อาวุธพระอินทร์ มีสายฟ้าเป็นอาวุธ อาวุธท้าวเวสวัณ มีคฑาเป็นวุธ ยันต์แปดทิศ ประทับอักขระ นะ มะ พะ ทะ เรียกสูตรดิน น้ำ ลม ไฟ ธาตุทั้งสี่ครบสูตรตามคัมภีร์มหาโสฬสมงคล ปลุกเสกรวมเลขอักขระยันต์ทั้งหมด ให้เกิดพุทธฤทธิ์มีอานุภาพตามประสงค์

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa