เทียนมหาอุปคุต

ชนะมาร บันดาลทรัพย์ มีกินไม่มีหมด

เทียนมหาอุปคุต มีพุทธานุภาพเด่นดีทางชนะมารบันดาลลาภผล โภคทรัพย์ มหาสมบัติ อุปเท่ห์ดั่งการได้ถวายทานแก่พระอรหันต์เจ้า ผู้ออกจากนิโรธสมาบัติ จึงเกิดอานิสงส์สูงมาก บันดาลผลแห่งอธิษฐานให้ปรากฏได้ทันที !! จุดบูชาในวันเพ็ญ 15 ค่ำ ตรงกับวันพุธ จึงเรียกว่า ” วันพุธเพ็ญ ” หรือ ” วันปุดเป็ง ” อำนาจแห่งนิโรธสมาบัติมีอานุภาพสูงส่ง ครอบคลุมไปถึงทุกภูมิภพ เพียงกำหนดจิตระลึกถึงพระมหาอุปคุตเถระเจ้าเท่านั้น

มนตราพระเวทย์วิทยาคมแห่งพุทธะนั้น คือการกระตุ้นอำนาจจิต หนุนพลังจิตที่มีฤทธิ์มีอำนาจอยู่แล้วของจิตเดิมแท้นั้น ให้แสดงฤทธิ์ แสดงผล ให้แรงแห่งปรารถนาปรากฏ ความข่ามขลังอย่างเอกอุของเทียนมหาอุปคุตนี้ท่านจดจารจารึกเอาไว้ว่า แม้ปรารถนาความมั่งคั่งร่ำรวย เป็นคหบดีมหาเศรษฐี ชนะความ ชนะศึก ชนะมาร ท่านให้กำหนดจิตอธิษฐานบารมี จุดเทียนบูชาทุกวันพุธเที่ยงคืน ให้ครบ 7 คาบ 7 เล่ม 7 วัน 7 คืน ก็จักสำเร็จปรารถนานั้นได้ดั่งสร้างทานบารมีกับพระมหาอุปคุตเจ้า ฤกษ์ดีวันแรงมีอำนาจมากที่สุดก็คือ ” วันปุดเป็ง ” วันพุธเดือนเพ็ญ 15 ค่ำ

อานิสงส์การบูชาเทียนมหาอุปคุต จะเป็นสิริมงคลชุ่มเย็นเป็นสุข อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งล้นเหลือร่ำรวย ด้วยลาภสมบัติ ทรัพย์สมบัติ ป้องกันภัยพิบัติ พาแคล้วคลาดจากอันตราย และอุบัติเหตุทั้งปวง  เป็นผู้ชนะมาร ชนะศึกศัตรูทั้ง 10 ทิศ  มีอำนาจวาสนา บารมี สง่าราศี ไม่มีใครข่มได้ ได้รับความเมตตาศรัทธาค้ำคูณเกื้อหนุนจากคนทั้งหลาย จะเป็นผู้มีกินไม่มีวันหมด มีโชคลาภเข้ามาตลอดดั่งพระอุปคุตผู้มีภัตราหารลาภผลมิเคยหมดบาตร

ยันต์เทียนมหาอุปคุตลูกนี้ปริวรรตขึ้นจากคัมภีร์โลกบัญญัติ สาธยายอิทธิฤทธานุภาพของพระอุปคุตอรหันต์ไว้อย่างเอกอุ ผู้ทรงฌานสมาบัติจำศีลภาวนาอยู่ใต้มหาสมุทร เนรมิตปราสาทแก้วอยู่สะดือทะเล ท่านมีฤทธิ์มากทั้งทางปราบมาร เหนือมาร ชนะมาร และเสกสร้างดลบันดาลโชคลาภทรัพย์สมบัติ ด้วยเป็นอรหันต์เจ้าผู้ทรงอภิญญาสูงในฌานนิโรธสมาบัติ แม้ผู้ใดได้ถวายทานแด่ท่านหลังออกจากนิโรธสมาบัติจะเกิดมหาอานิสงส์ผลบุญมหาศาล เปลี่ยนภพยกภูมิได้บัดเดี๋ยวนั้นทันทีทันใด ยาจกจะยกขึ้นเป็นมหาเศรษฐี คนไม่มีจะมีกินมีใช้ไม่มีวันหมด ไม่รู้จักอดอยากยากจนอีกเลยในทุกภพทุกภูมิ แม้ขอพรใดๆ ก็จะสำเร็จสมปรารถนาได้ตามนั้นทุกปราการ

พระอุปคุตเถระท่านจะขึ้นมาโปรดสรรพสัตว์ทุกคืนวันเพ็ญ 15 ค่ำ ที่ตรงกับวันพุธ จึงเรียกขานว่า ” วันพุธเพ็ญ ” หรือ ” วันปุดเป็ง “ ประเพณีเก่าแก่ของล้านนาจึงกำหนดเป็นวันตักบาตรเที่ยงคืน โดยมีความศรัทธาว่าจะบังเกิดบุญกุศลใหญ่หลวง หนุนนำให้ชีวิตอุดมสมบูรณ์ร่ำรวยรุ่งเรืองเกิดโชคลาภ เป็นสิริมงคล หมดเคราะห์ปลอดภัยชนะอุปสรรค เหนือมารผจญได้ทั้งปวง ซึ่งวันพุธเพ็ญนี้บางปีอาจมีครั้งเดียว หรืออาจจะไม่มีเลย

คัมภีร์โลกบัญญัติล้านนาบันทึกตำนานพระอุปคุตเถระไว้ว่า ท่านเป็นบุตรอันเกิดจากพระพุทธองค์เป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์มาก คอยดูแลรักษาพระธาตุ และพระศาสนา มิให้มารมากล้ำกรายรุกล้ำทำลาย จึงเกิดประเพณีอัญเชิญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ำมาปกป้องงานบุญต่างๆ มีอิทธิอำนาจควบคุมน้ำและฟ้า-ฝน ห้ามมาร สลายอุปสรรคปัญหาทั้งปวง เป็นผู้บันดาลโชคลาภ ทรัพย์สินมหาสมบัติ ความสำเร็จสมปรารถนาตามอธิษฐานแก่ผู้สร้างทานบารมี

อักขระพระเวทย์แห่งยันต์เทียนมหาอุปคุต ชนะมารบันดาลทรัพย์ ประสิทธิ์วิทยาอาคมแห่งพระยันต์เทียนไว้ซึ่งพุทธอำนาจ และแรงครูบาอาจารย์ เพื่อช่วยหนุนอำนาจจิต เสริมฤทธิ์อำนาจใจ ให้ชนะพญามารที่แฝงอยู่ในใจ เกิดพลังอำนาจเหนือกลัว เหนืออุปสรรค ชนะปัญหาทั้งปวง นำทางดวงจิตแห่งผู้บูชาเทียนให้เข้าถึงพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งจิตวิญญาณภายในและยกขึ้นสู่คลื่นความถี่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งพระมหาอุปคุตเจ้า ผู้เจริญในภาวนา ฌานสมาบัติขั้นเอกอุ เป็นผู้รู้แจ้ง ผู้เห็นแจ้ง มีฤทธิ์อำนาจดลบันดาลเสกสร้างสรรพสิ่งให้สำเร็จ สมปรารถนา ให้ทุกดวงจิตจำได้ หมายรู้ได้..ว่าอำนาจแห่งพระอุปคุตเถระนี้ สถิตย์อยู่กลางแก่นดวงจิตทุกดวง ที่ศักดิ์สิทธิ์และประภัสสรมาอยู่แล้วแต่เริ่มต้น

ผู้จุดเทียนบูชามหาอุปคุต ก็เปรียบดั่งได้ตั้งอธิษฐานจิต ถวายภาวนา สมาธิเป็นมหาทานแก่พระอุปคุตอรหันต์เจ้า

  • เมื่อปรารถนาความมั่งคั่งร่ำรวย ย่อมได้มาซึ่งความร่ำรวยมั่งคั่งอันล้นเหลือ
  • เมื่อปรารถนาความสำเร็จ ย่อมได้มาซึ่งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่อย่างประมาณมิได้
  • เมื่อปรารถนาชัยชนะต่ออุปสรรคปัญหา สรรพปัญหาอุปสรรคนั้นย่อมสูญ ย่อมสลายไปโดยพลัน
  • เมื่อปรารถนาลาภผลยศศักดิ์ ยศศักดิ์ สมบัติ ลาภผล ก็ย่อมปรากฏ
  • เมื่อปรารถนาในเงินทอง สมบัติ ข้าวของ ย่อมได้ข้าวของ เงินทอง สมบัติอยู่เบื้องหน้า
  • แม้ปรารถนาซึ่งพุทธภูมิ เส้นทางสว่างแห่งพุทธะก็จะเจิดจ้าปรากฏอยู่

ด้วยแรงอธิษฐาน แห่งทานบารมีต่อพระอุปคุตอรหันต์เจ้า ผู้สำเร็จนิโรธสมาบัตินั้น คืออานิสงส์อันสูงยิ่ง อันจะบันดาลซึ่งความสำเร็จ สมปรารถนาตามอธิษฐานได้ทุกปราการ

พระคาถาบูชา

จิตติ จิตติ ริตติ ริตติ มิตติ มิตติ เอหิ มะมะ

ปะทุมะ พุทโธ นานา ปารมีสัมปัณโน อิติปิ โส ภะคะวา

มะอะอุเมตตา จะ มหาราชา สัพพะสะเนหา จะ ปูชิตา

สัพพะสุขัง มหาลาภัง สัพพะโกธัง วินัสสันติ อะหัง วันทามิ สัพพะทา

( สวด ๗ จบ หรือเท่าอายุของผู้บูชา บวกหนึ่ง )

 

LINE : @mayakarnlanna

ติดต่อบูชา LINE : @mayakarnlanna