เทียนมหาสันติงหลวง เทียนมนต์ปริตรระงับเคราะห์ร้าย สลายเคราะห์กรรม พลิกฟื้นชะตา กลับร้ายกลายเป็นดี

เทียนมหาสันติงหลวง
เทียนมนต์ปริตรระงับเคราะห์ร้าย สลายเคราะห์กรรม
เจริญชัยชนะ พลิกฟื้นดวงชะตา กลับร้ายกลายเป็นดี

คัมภีร์อุปปาตะสันติ หรือมหาสันติงหลวง
คือคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของล้านนาแต่โบราณ ที่พระมหาเถระปราชญ์เจ้าได้รจนาไว้เป็นคาถาล้วนจำนวน ๒๗๑ พระธรรมคาถา ยกย่องบูชาอัญเชิญคุณพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ คุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้งสากลภพมาเป็นอนุสติ ให้ปกปักรักษาบันดาลผล และแผ่เมตตามหากุศลไปถึงทุกสรรพคลื่นจิตวิญญาณ สรรพสัตว์ทุกหมู่เหล่า ทุกภพภูมิ อันกล่าวถึง

 • ธรรมแห่งเมตตาสันติสุขอย่างยอดยิ่ง
 • ธรรมที่กระทำความสงบอันประเสริฐ
 • ธรรมที่สามารถบรรลุซึ่งทรัพย์สมบัติทั้งปวง
 • ธรรมอันเป็นเครื่องจำเริญชัยชนะต่อทุกสรรพสิ่ง
 • ธรรมอันนำมาซึ่งความสุข สงบ อุดมสมบูรณ์ สมปรารถนาทั้งปวง

ยันต์เทียนมหาสันติงหลวงลูกนี้ พระอาจารย์กฤษฎาปริวรรตติผูกพระยันต์ขึ้นจากพระคาถาอุปปาตะสันติ-มหาสันติงหลวง พุทธมหาคาถาแห่งเมตตาธรรมวิหารอันยิ่งใหญ่ ๒๗๑ คาถา พุทธคุณครอบจักรวาล มีอานุภาพปัดเป่าเภทภัยพลังงานลบให้สงบ สยบเคราะห์กรรม สลายพลังงานร้ายสรรพเภทภัยให้กลับกลายเป็นดี ด้วยพุทธานุภาพแห่งมนต์คาถาที่อ้างคุณพระรัตนตรัย ระบุนามพระพุทธเจ้าทั้ง ๒๘ พระองค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกภูมิภพทุกระดับชั้น ผู้ทรงฤทธิ์ทรงธรรมในจักรวาลทั้ง ๑๓ ประเภท พระปัจเจกพุทธเจ้า พระเมตไตรย โลกุตรธรรม๙ และพระปริยัติธรรม๑ พระสังฆรัตนะ พระอรหันต์เถระ ๑๐๘ รูป พระเถรี ๑๓ รูป พญาครุฑ พญานาค เปรตบางจำพวก อสูร เทวดา พรหม ยักษา ปีศาจ วิชชาธร ผู้ทรงฤทธิ์ทรงอำนาจต่างๆ อัญเชิญมาคุ้มครองด้วยมนต์สาธยายคาถา จดจารบันทึกปลุกเสกลงบนพระยันต์ อธิษฐานจิตให้คุ้มครองแคล้วคลาดจากเภทภัยนานับปราการ สงบเคราะห์ร้าย สลายเคราะห์กรรม ระงับภัยพิบัติเจริญชัยยะมหาชนะทั้งปวง บันดาลซึ่งลาภผลสมบัติ ความสุขสันติอันเป็นที่สุดแห่งมหาสันติงหลวง มีอานิสงส์ให้ชนะเหตุร้ายทั้งปวง เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณได้ประโยชน์ที่ตนต้องการคือ

ผู้ประสงค์ความปลอดภัย ย่อมได้ความปลอดภัยพ้นเสียจากอาเพศร้าย

ผู้ประสงค์ความสุขสบาย ย่อมได้รับความสงบ สุข สบายตามปรารถนา

ผู้ต้องการอายุยืนยาว ย่อมได้รับความเบิกบาน สุขภาพแข็งแรง อายุยาวนาน

ผู้ปรารถนาความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ ย่อมปรากฏซึ่งลาภผลทรัพย์สมบัติตามประสงค์

ผู้ประสงค์คู่ดี คู่บุญคู่บารมี แลอภิชาตบุตร ย่อมสมปรารถนาดังประสงค์

ผู้ปรารถนาซึ่งความสันติสุข ย่อมได้พบความสุขสงบอันยอดยิ่ง

นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ
สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี

พุทธานุภาพแห่งการจุดเทียนมหาสันติงหลวง เทียนมนต์ปริตร และการสวดคาถาอุปปาตะสันติเป็นประจำ ชีวิตจะประสบความสันติสุขอย่างยอดยิ่ง อุดมสมบูรณ์ทรัพย์เพิ่มพูนตามปรารถนา เป็นที่รักแก่เทวดา คลื่นจิตวิญญาณทุกระดับชั้น ได้รับการอโหสิสลายเคราะห์กรรมจากเจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณ เคราะห์ร้ายกรรมวิบากทั้งปวงจึงสงบไป ครอบครัว กิจการ บุตร บริวารหว่านเครือจะอยู่เย็นเป็นสุข เจริญยศศักดิ์ เจริญลาภะ เจริญฐานะ ปัญญา คุณธรรม อายุยืนยาว ไร้โรคาพยาธิเบียดเบียน รุ่งเรืองในทรัพย์สมบัติ เกียรติยศ อำนาจ มีชื่อเสียงขจรขจาย ศัตรูหมู่มารจะกลับจิตกลับใจมาเป็นมหากัลยาณมิตร เปลี่ยนจากคิดร้ายมาช่วยเหลือเกื้อกูล แคล้วคลาดจากสิ่งอุบาทว์เสนียดจัญไร สรรพเภทภัยสิ่งร้ายทั้งปวง แม้ยามราหูเข้า พระเสาร์แทรก ดวงก็ไม่ตกหนักจักพ้นภัยพิพาทไปได้ อาเพศของดวงดาวจะไม่ส่งผลร้าย อวิชชามนต์ดำการจู่โจมทางจิตย่อมพินาศสลายไป กล้ำกลายเข้ามามิได้ สิ่งร้ายจะสูญสลายพลิกผันกลับกลายเป็นดี ประสบโชคดี มีโชคลาภ มีชัยชนะทุกกาลทั้งยามหลับ ยามตื่น ด้วยอิทธิพุทธานุภาพแห่งคาถาอุปปาตะสันติ – มหาสันติงหลวง ดังนี้.

 • ✧• ได้เชื่อมบุญ สรรเสริญคุณพระพุทธองค์ พระอรหันต์สาวก พระสาวิกาภิกษุณีอรหันต์ และเทวดาทั้งหลาย อันเป็นกรรมฐานกองหนึ่ง ย่อมเป็นที่รักเมตตาแก่เทพเทวดาทั้งหลาย
 • ✧• เชื่อมแรงคุณ แรงครู แรงจิตอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งครูบาอาจารย์ผู้ปริวรรตติยันตราคาถา เสกสร้างเทียนขี้ผึ้งศักดิ์สิทธิ์ ย่อมได้คุณเข้าตัว
 • ✧• เมตตาอันสุดประมาณจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกมิติภูมิภพ ย่อมสถิตแก่ผู้บูชาเทียนมหาสันติงหลวง
 • ✧• ความสันติอันยิ่งยวด พึงเกิดแก่ผู้จุดบูชาเทียนมหาสันติงหลวงและครอบครัวก๊กเหล่า
 • ✧• บุคคลผู้จุดบูชาเทียนมหาสันติงหลวงอยู่เสมอ ย่อมเหนือศัตรู ชนะหมู่มารทั้งปวง
 • ✧• เสนียดจัญไร โรคร้าย พลังงานลบ ย่อมมิอาจเข้ามากระทบสนามพลังกาย-จิตได้
 • ✧• เจริญด้วยคุณ ๕ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ
 • ✧• ความวิบัติมิอาจมาแผ้วพาน ย่อมเป็นผู้ได้รับความอิ่มกาย-อิ่มใจทุกมื้อทุกกาล
 • ✧• ยาพิษและศาสตราวุธมิอาจกล้ำกราย ย่อมเป็นผู้ชนะสรรพภัยทั้งปวง
 • ✧• โรคาพยาธิมิอาจเบียดเบียน สรรพโรค สรรพภัย ย่อมสลายไป
 • ✧• จะเป็นผู้เจริญด้วยทรัพย์สินศฤงคาร อุดมสมบูรณ์ด้วยลาภผลสมบัติ
 • ✧• ภัยจากมนุษย์ อมนุษย์ และสัตว์ร้ายน้อยใหญ่ ย่อมสงบไปด้วยอานุภาพมหาเมตตาอันยิ่งใหญ่แห่ง ” มหาสันติงหลวง “
 • ✧• เทียนมหาสันติงหลวงคือมนต์ปริตรสงบเคราะห์ร้าย สลายเคราะห์กรรม แผ่เมตตาบุญบารมีอันสุดประมาณ แม้จุดให้แก่ศัตรู คู่ความ ย่อมเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร เปลี่ยนคู่ความให้เป็นคู่ค้า ช่วยเหลือเกื้อกูลนำความรุ่งเรืองเข้ามาสู่ชีวิต
 • ✧• แม้จุดเทียนบูชาให้ พ่อ แม่ สามี ภรรยา บุตร หลาน หว่านเครือบริวาร ทั้งที่มีชีวิต หรือล่วงลับไปแล้ว เขาเหล่านั้นย่อมพ้นเสียจากมหันตทุกข์ อุปสรรค เภทภัย ประสบซึ่งความสันติสุขอันยิ่งยวด ทวยเทพเทวดารักษา
 • ✧• จักเป็นผู้เจริญด้วยเดชและสิริมงคลด้วยกฤตยานุภาพแห่งพระยันต์คาถา “อุปปาตะสันติ หรือมหาสันติงหลวง”
 • ✧• อารักขเทวดาในสถานที่จุดเทียนมหาสันติงหลวงย่อมสันติสุขด้วยอานุภาพแห่งเทียนบูชา และปกปักรักษาสถานที่และบุคคลให้เจริญรุ่งเรือง ปลอดภัยทุกกาล
 • ✧• เกิดความเมตตารักใคร่ปรองดองอย่างยอดยิ่งในบ้านเรือน ร้านค้า บริษัท เคหะสถานที่จุดเทียนบูชา และบุคคลในชะตาชีวิตของเจ้าชะตาเทียน
 • ✧• เคหะสถาน บ้านเรือนห้องหอ ร้านค้า ธุรกิจสถาน จะเกิดสนามพลังงานแห่งความมั่งคั่ง ดึงดูดโชคลาภสมบัติความมั่งคั่งโชคดีนานัปประการ
 • ✧• เหตุร้ายจากเพศภัยภิบัติ แผ่นดินไหว น้ำท่วม เหตุร้ายจากฟากฟ้าอากาศ โรคระบาด อาเพศอันเกิดจากดวงดาวบาปเคราะห์ ย่อมพินาศสูญไปด้วยกฤตยานุภาพแห่งอุปปาตะสันติ

เทียนมนต์ปริตร คือเทียนที่คุรุเกจิอาจารย์เจ้า ได้สร้างเทียนบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ขึ้นแทนตัวเจ้าของ สีขึ้นเป็นเทียนขี้ผึ้งอาคมที่มียันต์เทียนแห่งพุทธคาถามหาเวทย์หุ้มไส้เทียนจากสายสิญจน์ผ่านพิธีพุทธาภิเษก บรรจุดวงชะตา กำกับนาม ขานชะตาเจ้าของเทียนบูชาไว้ในพระยันต์ กำหนดจิตอธิษฐาน ปลุกเสก ประสิทธิ์มนตราคาถาอาคมเพื่อให้ปรากฏผลสัมฤทธิ์ เป็นไปตามอานุภาพแห่งพระยันต์เทียนบูชาที่ครูบาอาจารย์ได้จดจารอธิษฐานจิตเสกสร้างจารพระยันต์ไว้ รหัสพลังงานแห่งเจ้าชะตาเทียนจึงเชื่อมโยง หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับยันตราพุทธมนต์อาคมคาถาศักดิ์สิทธิ์ แรงคุณ แรงครู ผ่านไฟบูชา เปลี่ยนวัตถุธาตุให้เป็นหนึ่งเดียวกับพลังงานศักดิ์สิทธิ์ เกิดอิทธิอำนาจบันดาลผลให้เป็นไปตามพุทธาอาคมคาถาแห่งครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ไว้ในพระยันต์เทียน เทียนมหาสันติงหลวงนี้บรรจุคาถามหาเมตตาแห่งสันติสุขอันยิ่งใหญ่แห่งพระพุทธองค์ อัญเชิญคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกชั้นฟ้า ชั้นดิน มาปกปักรักษาให้คุ้มครองแคล้วคลาด แผ่กระแสเมตตาบารมีสงบเคราะห์ร้าย สลายเคราะห์กรรม ทำให้เกิดสันติสุขแก่เจ้าชะตาและครอบครัว บุตร บริวารได้ข้ามภพข้ามชาติ


พระปริตต์ คือเครื่องคุ้มครองปกป้องไม่ให้เกิดอุปสรรคอันตราย พระพุทธเจ้าได้ประทานแก่ภิกษุสงฆ์สาวกทั้งหลาย เพื่อคุ้มครองป้องกันตัวเอง และคุ้มครองป้องกันผู้อื่น คุ้มครองป้องกันอันตรายจากภายนอก เช่น อัคคีภัย แผ่นดินไหว น้ำท่วม และป้องกันอันตรายภายในคือ โรคระบาด โรคภัยไข้เจ็บ เป็นต้น


 

พุทธรรมและคุณค่าแห่งอักษรธรรมล้านนา ที่ปรากฏในยันต์เทียนเป็นเสมือนพลังงานแห่งต้นธาตุต้นธรรม ที่ซ่อนอยู่ภายในเทียนขี้ผึ้งศักดิ์สิทธิ์ ประสิทธิ์พุทธนุคมมหาเวทย์แห่งคุรุครูอาจารย์ รอผู้ปรารถนาเปลี่ยนชีวิตพลิกชะตามานำไปบูชาอย่างถูกต้อง เพื่อบังเกิดผลสำเร็จได้ตามสัจจะอธิษฐาน

ผู้บูชาเทียนมหาสันติงหลวง และสวดสาธยายมนต์อุปปาตะสันติ
ย่อมไม่มีโรคลมมาเบียดเบียน ไม่มีกาละมรณะ (ตายก่อนอายุขัย)
ทุนนิมิตคือลางร้ายต่างๆ ย่อมมลายหายไป
ย่อมชนะศึก เหนือศัตรูหมู่มาร เคราะห์ร้ายวิบากกรรมทั้งปวง
แคล้วคลาดจากอาวุธ อุบัทวภัยภิบัติทั้ปงวง อาเพศแห่งดาวทั้งหลายจักพินาศไป

บุคคลใดได้จุดเทียนมหาสันติงหลวงนี้
ก็ประหนึ่งว่า ได้รับและได้แผ่มนตราแห่งมหาเมตตาอันยิ่งใหญ่สุดประมาณ ทุกชั้นฟ้าชั้นดินแผ่กระแสออกไป ด้วยหลักแห่งคลื่น และพลังงานอันเป็นสัจธรรม
คลื่นความถี่ที่สั่นสะเทือนสูงกว่า ย่อมดูดกลืนสลายพลังงานลบ และคลื่นความถี่ต่ำให้เข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกัน “ความเมตตาและสันติสุข” คือพลังงานชั้นสูงสุดแห่งภูมิมนุษย์ ย่อมสลายพลังงานกรรม เคราะห์ร้ายให้สูญสลายไปได้ กลับร้ายกลายเป็นดีได้ ด้วยเหตุนี้เทียนมนต์มหาสันติงหลวง จึงเป็นเทียนบูชามหาสันติอันยิ่งใหญ่ ที่เจ้าชะตาได้เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับอิทธิอำนาจแห่งเมตตาสันติสุข เขาจึงได้รับความสุขสันติอันยิ่งใหญ่ ได้รับความเมตตาอย่างสุดประมาณจากฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชีวิตย่อมประสบความเจริญรุ่งเรือง มีความสุขกาย-ใจ อุดมสมบูรณ์ ทรัพย์สมบัติเพิ่มพูนมั่งคั่งร่ำรวย เพราะความร่ำรวย และความรักความสุข เป็นพลังงานระดับเดียวกันกับคลื่นแห่งความอุดมสมบูรณ์ของจักรวาล “ไสยศาสตร์คือการทำให้เหมือน ทำให้สอดคล้อง สั่นพ้องไปกับการสั่นสะเทือนของจังหวะจักรวาล” โดยมีพลังอำนาจแห่งแรงคุณ แรงครู ค้ำคูณหนุนให้เกิดจุดพลังอำนาจแก่จิตของเจ้าชะตาเทียนบูชานั้นเอง.

ฤทธิ์แห่งใจ คือใจที่มีฤทธานุภาพเหนือธรรมดา นึกให้เป็นอย่างไรก็เป็นไปตามนึกจะทำอะไรก็สำเร็จได้ง่าย เรื่องยากก็เป็นเรื่องง่าย แต่ถ้าจิตไม่มีฤทธิ์ไม่มีพลังแล้วแม้เรื่องง่ายๆ ก็ไม่อาจสำเร็จได้ การจุดเทียนบูชาคือการนำใจไปผูกไว้กับพุทธคุณและฤทธิ์อำนาจแห่งมนต์มหาสันติงหลวงอันสาธยายถึงความเมตตาสันติสุขอันยิ่งใหญ่ อีกทั้งแรงครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ลงพระยันต์ และเทียนบูชา ย่อมประสิทธิ์พุทธานุภาพแห่งพุทธคุณ แรงครู หนุนใจหนุนจิตได้อย่างอย่างอเนกอนันต์ เมื่อคลื่นจิตของเราสั่นสะเทือนอยู่ในระดับเดียวกับคลื่นพลังงาศักดิ์สิทธิ์ จุดพลังอำนาจแห่งจิต ฤทธิ์แห่งใจก็ปรากฏ

เมื่อปรารถนาฤทธิ์ ให้เอาใจผูกไว้กับผู้มีฤทธิ์
กำหนดจิตให้คลื่นความถี่เป็นอารมณ์เดียวกับฤทธิจิตแห่งท่าน
ใจเราก็จะมีอานุภาพขึ้นเรื่อย ๆ นึกคิดสิ่งใดก็จะสมปรารถนาได้โดยง่าย
คนส่วนใหญ่ไม่มีฤทธิ์แห่งใจ เพราะใจไปผูกกับผู้ไม่มีฤทธิ์ หรือฤทธิ์ทางต่ำ
หรือไปผูกไว้กับคน สัตว์ สิ่งของ ที่ยังมีกิเลสอยู่มาก

มหาสันติง คือสันติสุขอันยิ่งใหญ่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ เมื่อจุดเทียนสำเร็จแล้ว พึงอุทิศบุญบารมีและเมตตาจิตแผ่ออกไปอย่างสุดประมาณ ให้เป็นอนันต์ประมาณไม่ได้ แผ่แสงสว่างออกไปให้ไพศาล ให้ถึงทุกภพ ทุกภูมิ ทุกดวงจิต ทุกดวงวิญญาณ ทุกสรรพสัตว์ ทุกมิตร ทุกศัตรู ทุกผู้ทุกนาม ทุกสรรพคลื่นจิตทุกระดับชั้น ให้คลื่นจิตเหล่านั้นบังเกิดมหาปีติ มหาสันติอย่างสูงสุด อุทิศบุญออกไปกว้างไกลเท่าไหร่ บุญฤทธิ์ก็ยิ่งทวีขึ้นอย่างอเนกอนันต์ จิตก็ยิ่งสว่างไสวเหนือความมืดมิด เหนือเคราะห์ เหนือกรรม

เทียนมหาสันติงหลวง ชุดจุดเองมี 15 เล่ม เป็นเทียนขี้ผึ้งแท้ขนาดเล็กมากๆ เพียงเท่าปลายนิ้วก้อย บรรจุยันต์มหาสันติงหลวง กำกับชื่อ นาม ดวงชะตาของเจ้าชะตาเทียน และผงเล็บมือทั้งสิบของเจ้าชะตา ให้เทียนแทนตัวตนเจ้าชะตา ใช้เวลาจุดประมาณ 12-15 นาทีเท่านั้น พระอาจารย์กฤษฎาปริวรรติจัดสร้างให้มีขนาดเล็กมาก เปลวไฟสูงใหญ่โชติช่วง เพื่อให้สานุศิษย์ได้นำไปจุดด้วยตนเองได้ง่าย จุดได้สำเร็จ เกิดสมาธิ ณ. ขณะจุดเทียนบูชาอย่างยิ่งยวด ❛ วัตถุธาตุใด ยิ่งเล็กยิ่งสร้างยาก ด้วยพลังสติ อำนาจสมาธิ แรงจิตประณีตทุกอณูจิต โบราณจึงกล่าวว่า สร้างสิ่งใดยิ่งเล็กยิ่งมีมหาพุทธานุภาพสูง แรงคุณแรงครูสูง ❜

เทียนมหาสันติงหลวง พระอาจารย์จุดให้ในฤกษ์ 1 เล่ม เป็นเทียนเล่มใหญ่หนัก 9 บาท บรรจุยันต์มหาสันติงหลวง กำกับชื่อ นาม ดวงชะตาของเจ้าชะตาเทียน และผงเล็บมือทั้งสิบของเจ้าชะตา ให้เทียนแทนตัวตนเจ้าชะตา สาธยายมนต์จุดบูชาเต็มสูตรตามพิธีกรรมล้านนา ณ. แอ่งพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์เขลางค์นคร พระธาตุศรีจอมไคลวิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์ << เทียนคู่ชีวิต คือจุดสองเล่ม สองดวงชะตา เสริมดวงหนุนดีสร้างบุญร่วมชาติ สร้างบารมีร่วมกัน ให้ชีวิตอยู่ดีกินหวาน รักใคร่ปรองดองเมตตาเกื้อกูลกัน ประสบความสุข ความเจริญรุ่งเรืองแก่สองดวงชะตาคู่ชีวิต คู่มิตร คู่ค้า คู่ความ คู่เวรคู่กรรม เมื่อจุดแล้วกรรมเก่าก็บรรเทาจนหายสูญ เกิดกรรมใหม่ที่ดี เกิดบุญบารมีเกื้อกูลค้ำคูณเสริมส่งกัน เปลี่ยนคู่กรรมให้เป็นคู่บุญคู่บารมี >>

➤ ประสงค์บูชาฤกษ์จุดเทียนบูชา
➤ เทียนมหาสันติงหลวง
➤ และเทียนคู่ชีวิตมหาสันติงหลวง
➤ แจ้งบูชาฤกษ์ที่ Line : @namotasa

บทสวดพระคาถาอุปปาตะสันติ (มหาสันติงหลวง)

กดอ่าน >> บทสวดสงบเหตุร้าย

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa

You cannot copy content of this page