วิสาขปูรณมีบูชา พระอาจารย์ให้ฤกษ์จุดเทียนปราณยามา

• วิสาขปูรณมีบูชา •
พระอาจารย์ให้ฤกษ์จุดเทียนปราณยามา
เทียนบูชาชำระธาตุขันธ์ สัญญาสาบานคำอธิษฐานสาปแช่ง
วิบากกรรมทั้งปวง
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566
ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ปีเถาะ
เวลา 22.36 น.
ณ.วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์
แอ่งพลังงานศักดิ์สิทธิ์เขลางค์นคร

วิสาขปูรณมีแห่งฤกษ์ วันแห่งการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระโคตมพุทธเจ้า ในวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ กงล้อเวลาที่เราคิดว่าเดินเป็นเส้นตรงนั้น ความจริงแล้วเป็นเพียงภาพฉายแห่งแสงของกลุ่มความคิด(พลังงาน)ผ่านจุดตัดการหักเหหลอมรวมของแสง ภาพเหล่านั้นยังเป็นสแนปชอตที่ต่อเนื่องกัน เกิดอยู่ เป็นอยู่ ปรากฏอยู่ และแผ่แสนยานุภาพทางพลังงานออกมาเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เมื่อนอบน้อมจิตเข้าไปเชื่อม-เข้าไปน้อมรับ เพื่อรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพลังงานสูงสุดนั้น มหาบุญญาพุทธานุภาพทั้งปวงก็แผ่กระแสไหลหลั่งเข้ามาเหนี่ยวนำหลอมรวมผ่องถ่ายพุทธปัญญามหาบารมีสู่จิตดวงนั้น

จักรวาลทั้งปวงเชื่อมโยงกันด้วยไฟแห่งบรมวิญญาณมหาจักรวาล ที่ไม่มีสิ่งใดเลยเย็น มีเพียงร้อนมากและร้อนน้อย สรรพสิ่งถูกแผดเผาอยู่ตลอดเวลาเพื่อกลับไปสู่ “ความบริสุทธ์” ไฟจึงเป็นธาตุที่แสดงพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่มีพลังรุนแรง มองเห็นได้ รู้สึกได้ แต่จับต้องไม่ได้ มีชั้นแสงสีของจักรภพครบทุกสีภายในชั้นแสง ไฟจึงสื่อสารเชื่อมโยงกับแสงทั้งหมดในจักรภพได้ และเป็นตัวกลางในการเปลี่ยนธาตุทั้งปวงในมหาจักรภพ สิ้นไฟก็สิ้นแสง แสงสิ้นไปจักรภพทั้งหมดย่อมดับลง.

ไฟ คือธาตุแห่งการชำระล้างให้บริสุทธิ์ การเชื่อมต่อสื่อสารกับโลกวิญญาณ บรมวิญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คลื่นจิตระดับสูง

เทียนบูชา บรรจุชื่อ นาม ชะตา ผงเล็บ เส้นผม คือวัตถุธาตุแทนตัว-แทนตน-รวมกายทิพย์กายพลังงานทุกระดับชั้นของเจ้าชะตาไว้ ธรรมใดเกิดแก่เทียนชะตา-ธรรมนั้นย่อมปรากฏแก่กายหยาบและกายทิพย์ทุกชั้นและทุกชาติภพ เมื่อเทียนบูชาแห่งเจ้าชะตาได้ถูกจุดขึ้นบูชาสาธยายมนต์ ธาตุขันธ์ ดิน ไฟ ลม น้ำ วิญญาณธาตุก็ถูกเปลี่ยนจากสสารกลายเป็นเส้นสายควันอันศักดิ์สิทธิ์ ที่คุรุอาจารย์เจ้าปลุกเสกสาธยายมนต์ จารมหามงคลแห่งยันตรามวลคาถาบรรจุไว้ในไส้เทียนบูชา ขึ้นไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกับบรมวิญญาณสูงสุด วิบากกรรม-สัญญา-สาบานใดใดอันไม่บริสุทธิ์ย่อมถูกชำระ แปรธาตุ ชำระขันธ์ ให้บริสุทธิ์ด้วยไฟศักดิ์สิทธิ์แห่งเทียนบูชา ความอธิษฐานปรารถนาใดใดย่อมปรากฎขึ้นด้วยอำนาจแห่งจิตเดิมแท้ที่เป็นธรรมชาติของการเสกสร้างสรรพสิ่ง

กาลเทศะ เวลาและสถานที่ เมื่อถูกเวลาถูกสถานที่ พิธีกรรมทั้งปวงย่อมปรากฏผลทรงพลัง ถูกเวลาผิดที่..ถูกที่ผิดเวลา ย่อมไม่ปรากฏพบกันไม่ได้ สิ่งนี้เองคือที่มาความสำคัญของกาลฤกษ์ และสถานที่แห่งพิธีกรรม ตลอดถึงพลังงานแห่งคุรุอาจารย์เจ้าพิธีผู้เสกสร้างวัตถุธาตุ

เมื่อพบครูบาอาจารย์ดี ท่านย่อมสร้างวัตถุธาตุกายสิทธิ์ชั้นดีพุทธานุภาพสูง กระทำขึ้นในฤกษ์กาล-ยาม-เทศาอันเป็นเลิศ ผลอันเป็นเลิศสุดวิเศษย่อมปรากฏแก่เจ้าชะตาโดยมิมีผิดตกยกเว้น


วิสาขปูรณมีบูชาแห่งฤกษ์ ที่ปรากฏพลังงานวิเศษแห่งพุทธชยันตี กระแสธรรมอันวิเศษปรากฏซ้อนทับมานับพันๆปี นับเป็นมหาฤกษ์มหาวันอันวิเศษที่ควรอัญเชิญพลังงานเข้าสู่กระแสพลังของดวงชะตา พระอาจารย์ให้ฤกษ์จุดเทียนบูชา “เทียนปราณยามา” เทียนบูชามหาพุทธานุภาพในการปลุกไขสันหลัง ชำระธาตุขันธ์ กายทิพย์ทุกระดับชั้น สัญญาสาบานคำอธิษฐานสาปแช่งวิบากกรรมทั้งปวง

พุทธานุภาพแห่งเทียนปราณยามา คือการชำระพลังงานเจ็ดตำแหน่งจักระในแนวไขสันหลังให้สมดุล พระเวทกล่าวว่า ” เมื่อสุษุมนา-ท่อทิพย์ทางเดินน้ำไขสันหลังสมดุลเมื่อใด กรรมใดใด ความเก็บกดเจ็บปวด ความจำได้หมายรู้ใดใด ย่อมสลายไปทั้งหมด ปัญญาอันยิ่งยวดและความสงบสุขในอุเบกขาจะปรากฏขึ้น กายทิพย์ทุกชั้นสว่างไปถึงทุกภพภูมิ พลังชีวิตได้รับการเติมเต็มระดับสูงสุด วิบากกรรม-คำสัญญา-สาบาน-นานาที่ติดกับชั้นกายทิพย์หลายล้านชาติภพได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ บุคคลผู้จุดเทียนปราณยามาจึงมีรังสีกายสว่างไสว โชคร้ายสิ่งร้ายพลังงานลบล่วงล้ำรัศมีกายเข้ามาไม่ได้ ชะตาพลิกผันเปลี่ยนแปลงเป็นผู้มีชะตาราศีชั้นดี ดึงดูดอยู่ในกระแสความถี่ชั้นสูง จึงประสบพบแต่สิ่งดีงาม คนดีงาม เป็นคนดวงดี โชคดี ชะตาชีวิตดีงาม

การตื่นรู้ การเกิดปัญญาญาณสภาวะจึงเกี่ยวกับน้ำไขสันหลังที่มีช่องทางเดินในแกนกระดูกสันหลัง ยามจันทร์เพ็ญเต็มดวง น้ำทั้งหมดจะถูกแรงดึงดูดสูงขึ้น พลังอำนาจแม่เหล็กใต้ผืนภิภพแกนกลางโลกพุ่งขึ้นมาพร้อมมวลน้ำมหาศาล รวมทั้งน้ำแกนไขสันหลังที่เกิดแรงทวี-วิ่งจากมูลาธารจักระขึ้นสู่สมอง-จักระมงกุฎ การตื่นรู้ทางปัญญาจากบันทึกในคัมภีร์จึงเกิดขึ้นในคืนพระจันทร์เพ็ญเสมอ และในทางตรงกันข้ามการควบคุมตนเองไม่ได้ตกอยู่ในอำนาจจิตใต้สำนึก ก็ปรากฎในคืนจันทร์เพ็ญเช่นกัน วันแห่งอำนาจจันทร์จึงถูกกำหนดให้เป็นวันสำคัญสำคัญทางพิธีกรรมของลักธิ ศาสนา เพื่อให้บุคคลทั้งหลายมุ่งจดจ่อในคุณความดี ศีลธรรม ภาวนา สมาธิ อันเป็นหนทางไปสู่มหาสติมหาปัญญา

วิสาขปูรณมีบูชา พระจันทร์เพ็ญที่ 13 องศา 18 ลิปดาราศีธนู ดาวพฤหัสเป็นเจ้าครองราศีแห่งมหาปราชญ์ มหาปัญญา การศึกษา การศาสนา จันทร์ธนูเป็นจันทร์แห่งความเมตตามหาปัญญา รอบรู้ ลึกซึ้งทั้งโลกธาตุโลกธรรม การศาสนา-วิชาการ อำนาจแห่งพระจันทร์คืนวันวิสาขบูชาในกาลฤกษ์นี้ จึงทรงพลังทางปัญญาบารมี เมตตาบารมี บุญทานศีล ภาวนา สมาธิวิปัสสนาระดับมหาปัญญาญาน เมื่อกาละตรงกับวิสาขปูรณมีแห่งฤกษ์ อำนาจแห่งโลกธรรมนั้นจึงไพศาลประมาณมิได้ บุญญาณปัญญามหาทานบารมีใดใดที่เคยเกิด-เคยปรากฎซ้อนทับเส้นเวลามานับพันๆ ปี ย่อมปรากฏอำนาจปาฎิหาริย์ขึ้นในมหากาลนี้ แม้ผู้ใดเจริญสติน้อมนำมาประสิทธิ์แก่กาย-จิตตนแล้ว มหาบารมีอันสุดประมาณย่อมปรากฏแก่บุคคลผู้นั้น อัญเชิญกระแสธรรมมาชำระธาตุขันธ์ ชำระอนุสัยกิเลสเก่าให้สิ้นสูญ เปิดดวงใหม่ กำหนดชะตาชีวิตใหม่ในมหาฤกษ์กาลพระจันทร์ใจดีที่ราศีธนู
พระอาจารย์กฤษฎาให้ฤกษ์จุดเทียนบูชา “เทียนปราณยามา” ในคืนวันวิสาขบูชา เวลา 22.36 น. ณ. วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์ ผู้ประสงค์บูชาฤกษ์จุดเทียนบูชา

📌แจ้งบูชาฤกษ์ได้วันนี้ที่ไลน์
LINE@namotasa >>https://lin.ee/2Jj9RKH (แอดมิน :: คุณหมิง)

ดาวพฤหัสลอยในราศีพฤษภ ร่วมราหู พุธ มฤตยู บุคคลใดทำการใดถูกที่ ถูกคน ถูกเวลา กาละเทศาประเสริฐ ไม่ละจากภาวนา-สมาธิ ไม่ทวนอำนาจฟ้า อำนาจดิน บุคคลนั้นจะประสบความมั่งคั่งร่ำรวยทั้งทางโลก และทางธรรม ดุจดั่งนางวิสาขามหาเศรษฐีใจบุญ มีมหาทรัพย์มหาสมบัติสร้างบุญทานได้ไม่มีจำกัด มีเวลาสร้างธรรม ภาวนา สมาธิ ได้อย่างไม่มีประมาณ เป็นผู้มีอิสระทางกายและจิตวิญญาณโดยแท้จริง พฤหัสในบ้านศุกร์บอกถึงความมั่งร่ำรวย ใจดี อยู่ดีกินหวาน ราหูในบ้านศุกร์ : ชื่อเสียงโด่งดัง ฉลาด กายงาม พุธมฤตยู :: ฉลดาหลักแหลมเจ้าปัญญา มีปัญญาเรียกทรัพย์ เงินทองอยู่ในอากาศหาเงินง่ายใช้คล่อง

แจ้งบูชาฤกษ์ที่นี่ >> https://lin.ee/2Jj9RKH
LINE : @namotasa  
(แอดมิน : คุณหมิง)

บูชาฤกษ์เดือนมิถุนายน

📌 วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566
ขึ้น 1 ค่ำ เดือนเจ็ด ปีเถาะ
พระอาจารย์จุดบูชาเทียน
❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜

และ ❛ เทียนคู่ชีวิตนวเคราะห์ ❜
ณ. พระธาตุศรีจอมไคล
วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์


เทียนเทวดาล้านนา
❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜
คนดวงตก จุดยกดวงยกชะตา
คนดวงดี จุดแล้วยิ่งดี-จุดแล้วยิ่งรวย

❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜
เทียนเทวดาล้านนา
สะเดาะเคราะห์ เสริมดวง สืบชะตา
อัญเชิญบุญญานุภาพ-โชคลาภ-ความมั่งคั่งรุ่งเรืองนานัปการเข้ามาสู่ชะตาชีวิต

กดอ่านพุทธนุภาพแห่งเทียน ❛ เทียนนวเคราะห์_มหาเศรษฐีทั้ง๙ ❜ 
Line︙@namotasa (แอดมิน » คุณหมิง)

แจ้งบูชาฤกษ์ที่นี่ >> https://lin.ee/2Jj9RKH
LINE : @namotasa  
(แอดมิน : คุณหมิง)

 

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa

You cannot copy content of this page