ปฏิบัติบูชาวันแห่งฤกษ์พระอาจารย์จุดเทียนบูชา

” เทียนทองคำ จุฬามณีสะหรี๋มหาธาตุ “
เทียนยกดวงหนุนชะตา มหาพุทธานุภาพแห่งบรมสุขอันยอดยิ่งของล้านนา

เมื่อบุคคลใดปรารถนาเปลี่ยนชีวิตพลิกชะตา ยกดวงให้เหนือเกินกว่าดวงชะตาเดิม เหนืออุปสรรคปัญหา_วิบากกรรมทั้งหลาย หรือคิดการใหญ่มีปรารถนาอย่างแรงกล้าในมหาชนะ มหาสำเร็จ ยกยศ ยกศักดิ์ ยกฐานะ อำนาจวาสนา ต้องการเสริมโชคชะตาราศีให้เด่นดีเหนือคู่ค้า คู่ความ คู่กรรม ประสานคู่มิตร พึงจุดเทียนทองคำ “เทียนจุฬามณีสะหรี๋มหาธาตุ” นี้ขึ้นบูชา เบื้องหน้าพระธาตุองค์ทองคำ เพื่อยกดวงยกชะตาให้สูงสุดเหนือคนทั้งหลายตามปรารถนาเถิด ด้วยมหาพุทธนุภาพแห่ง “เทียนทองคำ จุฬามณีสะหรี๋มหาธาตุ” นี้คืออุปมาดั่งว่า.. จุดบูชาพระบรมธาตุเจดีย์เกศแก้วจุฬามณี บนสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อันบรมสุขสถาน ที่เสกสร้างเนรมิตสรรพสิ่งได้ตามจิตคิดนึกปรารถนา เหล่าเทวบุตรเทวดาจะร้อยมาลัยจุดธูปเทียนบูชาสักการะมหาเจดีย์ ทิพย์สถานแสดงธรรมแห่งพระพุทธองค์ แม้ผู้ใดได้ผูกพระยันต์จุฬามณีนี้ขึ้น บรรจุชื่อนามชะตาไว้ใต้ฐานมหาเจดีย์ในยันต์เทียนบูชาขี้ผึ้งศักดิ์สิทธิ์ ย่อมนำมาซึ่งมหาอานุภาพอานิสงส์อันยิ่งใหญ่สุดประมาณ สรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพเคราะห์ อุปสรรควิบากกรรมใดใดย่อมสลายไปสิ้น แรงจิตแรงอธิษฐานจะทวีกำลังอธิษฐานสิ่งใดจะสำเร็จได้อย่างย่นย่อวันเวลา ด้วยเวลาในภูมิมนุษย์ 100 วันเท่ากับสรวงสวรรค์ไตรตรึงเพียง 1 วันเท่านั้น.

” ได้ถวายธูปเทียน ดอกไม้ มณฑา
พระเกศแก้วจุฬาเจดีย์สถาน
ผู้นั้นจะอยู่ในสวรรค์ยืนยาวนาน
บุญกุศลบารมีนานัปประการจะค้ำชูตน “

“เทียนทองคำ จุฬามณีสะหรี๋มหาธาตุ” เป็นเทียนมหาเวทย์ล้านนาหนึ่งเดียวที่ครูบาอาจารย์สร้างให้จุดยามวัน (กลางวัน) เชิญไฟจุดเทียนบูชาเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้น และสำเร็จเมื่อแสงอาทิตย์มีกำลังสูงสุดยามเที่ยงวัน (หรือตามหมายกำหนดแห่งฤกษ์กาลที่พระอาจารย์แจ้งฤกษ์ไว้) ตลอดวันแห่งฤกษ์จุดเทียนบูชาพึงรักษากาย วาจา ใจ ให้สงบสุข วางจิตเชื่อมจิตไว้กับแรงคุณแรงครู เชื่อมั่นศรัทธาในมหาพุทธานุภาพแห่งเทียนบูชาอย่างเต็มกำลัง บริกรรมพระคาถาเชื่อมแรงครูไว้ตามกำหนดกาลเชิญไฟบูชาที่พระอาจารย์แจ้งฤกษ์ไว้ พึงเคร่งครัดในการเจริญจิต ในช่วงวัน เวลา ณ.ขณะแห่งพิธีกรรมการจุดเทียนบูชา ให้อยู่ในความสุขสงบ ผ่อนคลาย ยึดโยงจิตของท่านไว้กับแรงครู แรงจิตพระอาจารย์เจ้าผู้จุดเทียนบูชา ละสรรพสิ่งในห้วงคิดออกไปให้หมด สร้างสนามจิตให้ปลอดโปร่ง โล่ง เบา สบาย สงบ เปิดรับบุญญาณบารมี_พรอันประเสริฐแห่งเทียนบูชาไว้อย่างเต็มกำลัง รักษาพลังกาย พลังจิตของตนเองในวันแห่งฤกษ์ให้ดีงามด้วยจิตอันเมตตาและเบิกบาน สิ่งใดมากระทบ แผ่เมตตาให้อภัย อโหสิออกไปให้กว้างไกลไพศาล รักษาใจให้เป็นหนึ่งวันที่ไม่ให้ความโกรธ กลัว เกลียด กังวลมากระทบจิตได้ ประหนึ่งดวงจิตประภัสสรบนทิพย์วิมาน ในช่วงเวลาแห่งฤกษ์พระอาจารย์จุดเทียนบูชา สงบจิตชั่วครู่ยามอธิษฐานความปรารถนาให้หนักแน่นชัดเจน

วันนี้หากมีโอกาสสร้างบุญทานใดใด เปิดจิตเปิดใจทำบุญ ทานบารมีทันที มากน้อยไม่เป็นไร 1 บาทแต่ทำเต็มหัวใจผลบุญมหาศาลแสนล้านโกฐกัณฑ์

วิธีปฏิบัติตนในวันแห่งฤกษ์พระอาจารย์จุดเทียนจุฬามณีสะหรี๋มหาธาตุ

” เทียนทองคำ จุฬามณีสะหรี๋มหาธาตุ “
เทียนยกดวงหนุนชะตา มหาพุทธานุภาพแห่งบรมสุขอันยอดยิ่งของล้านนา

พระคาถาบูชาเทียนทองคำ
“เทียนจุฬามณีสะหรี๋มหาธาตุ”

-ภาวนาในฤกษ์พระอาจารย์จุดเทียนบูชาตามกำลัง และอธิษฐานความปรารถนา-

( ตั้งนะโม 3 จบ)

นะวะกะ อะระขะวะ หะนะโก เสวะหะนะ สะสิ สะหะ ธะมะสะธะ

  • อ ธิ ษ ฐ า น ฤ ท ธิ์ : ความสำเร็จด้วยพลังอธิษฐาน
    อธิษฐานสิ่งใดให้สัมฤทธิ์ผลได้นั้น ต้องมีสัจจะสมบูรณ์ มีความตั้งใจเต็มเปี่ยม มีอุเบกขาเป็นฐาน และมีบารมีเป็นตัวกำกับอธิษฐาน มีความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิเป็นองค์ประกอบ หลั่งศรัทธาอย่างแน่วแน่เพื่อเหนี่ยวนำสิ่งดีงาม ความสำเร็จ สมปรารถนาเข้ามาสู่ชีวิต
  • ว า จ า สิ ท ธิ์
    ผู้มีสัจจะสมบูรณ์ มีความตั้งใจเต็มเปี่ยม ทุกถ้อยคำของเขาคือความเป็นจริง คือเป็นวาจาสิทธิ์ คือฤทธิ์อำนาจอันนำมาซึ่งความสำเร็จเป็นจริงตามอธิษฐาน

บู ช า ฤ ก ษ์ จุ ด เ ที ย น บู ชา
❛เทียนทองคำ เทียนจุฬามณีสะหรี๋มหาธาตุ❜

แจ้งบูชาฤกษ์ที่นี่ >>https://lin.ee/yz1SdT7
Line : @namotasa 
( ติดต่อ : แอดมินคุณหมิง😃 )

เทียนทองคำ ” จุฬามณีสะหรี๋มหาธาตุ “
ยันต์เทียนบูชายกดวงค้ำชะตาให้สูงสุด
มหาพุทธานุภาพแห่งบรมสุขอันยอดยิ่งของวิชาเทียนล้านนา

” เทียนทองคำ จุฬามณีสะหรี๋มหาธาตุ “
ยันต์เทียนชั้นสูงของล้านนา จุดบูชาพระมหาธาตุเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ มีอิทธิคุณอำนาจสูงยิ่งด้านบรมสุขทุกสถาน ยกดวงหนุนชะตาให้สูงสุดเหนือดวงชะตาเดิม เสริมวาสนาบารมี สง่าราศีให้งามสว่างไสว เกิดมหาอำนาจ มหาสำเร็จ มีชัยยะ สำเร็จสมปรารถนาทุกปราการ พลิกชะตาที่ตกต่ำสุดๆ ให้พลิกฟื้นขึ้นสูงสุดได้ในเร็ววัน

แม้บุคคลใดปรารถนาจักเป็นผู้อยู่เหนือดวง เหนือชะตา เหนืออุปสรรคปัญหากรรม
คิดการใหญ่มุ่งมาดปรารถนามหาชนะ มหาสำเร็จ ยกยศ ยกศักดิ์ ยกฐานะ วาสนา ทั้งตบะ เดช เดชะ อำนาจบามี โชคชะตาราศีเด่นดีเหนือคนทั้งหลาย เหนือคู่ค้า ชนะคู่ความ ประสานคู่มิตร พึงจุดบูชาเทียนจุฬามณีสะหรี๋มหาธาตุ เทียนทองคำมหาวิเศษนี้  บูชาพระธาตุบนดอยสูง เพื่อยกชะตาให้ก้าวขึ้นสูงสุดเหนือเกินกว่าดวงชะตาเดิม

มหาธาตุเกศแก้วจุฬามณี อภิมหาเจดีย์แห่งสรวงสวรรค์เป็นที่ประดิษฐ์สถานพระเขี้ยวแก้วและพระเมาลี แห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สถิตอยู่บนนสวรรค์ชั้นไตรตรึง (ดาวดึงส์ ) ลอยอยู่เหนือยอดเขาพระสุเมรุแกนกลางมหาจักรวาล ทิพย์สถานอันบรมสุขอย่างยอดยิ่งที่เทวบุตร เทวดา ชาวสวรรค์ทุกชั้นฟ้าและพระศรีอริยเมตไตรย์จะต้องมานมัสการสรรเสริญอยู่เสมอ เพื่อรับกระแสร์บุญกระแสร์บารมีอันแรงกล้า ผู้ได้สรรเสริญนมัสการพระเกศจุฬามณี ย่อมเป็นผู้มีบุญมาก จุติอยู่บนภูมิสวรรค์บรมสุขสถาน ไร้ความทุกข์ยากเข็ญใจ มั่งคั่งด้วยทรัพย์และบริวาร ผิวพรรณวรรณะสง่างามผ่องแผ้ว ราศีสว่างไสวงดงามนับชาติไม่ถ้วน

• สวรรค์ไม่ได้อยู่บนฟ้า
• นรกไม่ได้อยู่ใต้ดิน
แต่เป็นระดับชั้นของคลื่นความถี่ที่ซ้อนๆ ทับอยู่รอบๆ ตัวเรา เพียงต่างความเร็วแสงแต่หลากหลายความถี่ซ้อนๆ กันอยู่ แบ่งออกได้เป็น 30 ภพภูมิ (ภูมิมนุษย์กับเดรัจฉานอยู่มิติเดียวกัน) ความเร็วแสงส่งผลต่อขนาด และเวลา ในแต่ละภพภูมิเวลาจึงเดินเร็วช้าไม่เท่ากัน 1 วันบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เท่ากับ 100 ปีบนโลกมนุษย์ และสวรรค์ชั้นยิ่งสูงเวลายิ่งช้า ชุ่มเย็นบรมในสุขอย่างยิ่ง

“ไตรภูมิพระร่วง” พรรณนาว่าพระจุฬามณีเจดีย์มีความสูงถึง ๘๐,๐๐๐ วา องค์เจดีย์เป็นแก้วอินทนิล ส่วนตั้งแต่กลางองค์เจดีย์ขึ้นไปถึงยอดเป็นทองคำประดับด้วยแก้วเจ็ดประการ พระเจดีย์ล้อมรอบด้วยกำแพงทอง ปักธงและฉัตรสีต่างๆ เป็นเงินเป็นทองก็มี หรือสีดำ แดง เหลือง ขาว เขียว ตามแต่สีของแก้วที่ผูกไว้ บรรดาเทวดาทั้งหลายจะนำเอาเครื่องดนตรีดีดสีตีเป่ามาบรรเลงบูชาถวายพระเจดีย์ไม่เว้นวัน รวมถึงพระอินทร์พร้อมด้วยเหล่าเทพยดานางฟ้าบริวาร ก็จะเสด็จไปนมัสการพระเจดีย์ทุกวัน และนำข้าวตอกดอกไม้ ธูปเทียน เครื่องหอม ประทีป ดนตรีสังคีตทิพย์ไปบูชา รวมถึงกระทำประทักษิณารอบพระเจดีย์เสมอ สามัญชนคนทั่วไปก็ล้วนมีความปรารถนาที่จะได้กราบไหว้พระเจดีย์จุฬามณี ด้วยเชื่อว่าจะได้มหาบุญกุศลอย่างยิ่งยวดและมีชีวิตอันบรมสุขอย่างยอดยิ่ง สมปรารถนาในทุกสิ่งดุจชาวสวรรค์ชั้นไตรตรึง

ด้วยอานิสงส์อันอุโฆษแห่งการบูชาพระมหาธาตุเกศแก้วจุฬามณีนี้ เกจิอาจารย์เจ้าผู้ทรงอภิญญาในตำรับพระเวทย์โบราณของล้านนา จึงได้ผูกพระยันต์ด้วยมโนมยิทธิจิตขึ้นเป็น ” มหาเจดีย์จุฬามณี “ บรรจุมวลอักขระคาถามหาเวทย์อันวิเศษ ถอดดวงชะตาเป็นเลขยันต์อักษรธรรมลงตาว่างแห่งพระยันต์ เรียกขานว่า ” ยันต์เทียนจุฬามณีสะหรี๋มหาธาตุ “ และกล่าวถึงอุปเท่ห์ว่า ” แม้ผู้ใดได้ผูกพระยันต์จุฬามณีนี้ขึ้น บรรจุชื่อ นาม ดวงชะตาลงไว้ใต้ฐานเจดีย์ในพระยันต์อันวิเศษ สร้างขึ้นเป็นเทียนบูชาจากขี้ผึ้งศักดิ์สิทธิ์ประสิทธิ์อาคมคาถา จุดบูชาพระมหาธาตุบนยอดดอยสูง ประหนึ่งว่าได้ขึ้นไปกราบไหว้สักการะพระมหาธาตุจุฬามณี ณ.สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ย่อมนำมาซึ่งมหาอานิสงส์ยิ่งใหญ่อันสุดประมาณ สรรพทุกข์ สรรพโรค สรรพเคราะห์ วิบากกรรมใดใดย่อมสลายสูญไปสิ้น อธิษฐานปรารถนาสิ่งใดย่อมสำเร็จได้ทันทีทันใด แบบย่นย่อวันเวลา ด้วยเวลาในโลกมนุษย์ 100 ปีนั้นเท่ากับเวลาบนสวรรค์ไตรตรึงเพียง 1 วัน

ยันต์จุฬามณีนี้ปรากฏอิทธิฤทธีอันอุโฆษอย่างยอดยิ่ง
แม้หลวงปู่สุข ” เจ้าสำนักทางพุทธานุคมแห่งลุ่มเจ้าพระยา ” วัดปากคลองมะขามเฒ่า พระเกจิอาจารย์ทางพระเวทวิทยาคมรูปแรกของเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ก็ยังสร้างพระยันต์ลูกนี้ขึ้นแก่ศิษยานุศิษย์ อันมีอิทธิคุณเด้านมหาชนะ มหาสำเร็จเหนือเกินคนทั้งหลาย เป็นที่ประจักษ์ว่ายันต์จุฬามณีนี้ปรากฏอยู่ที่ใด ที่นั้นจะอุดมสมบูรณ์พูนสุขพยุงชีวิตมิให้ตกต่ำได้เลย

พระอาจารย์กฤษฎาบรรยายการปริวรรติสร้างยันต์เทียนจุฬามณีสะหรี๋มหาธาตุว่า ยันต์นี้จารขึ้นเพื่อบูชาเครื่องสูง หวังผลสูง เพื่อผลในการยกดวงให้เหนือดวง ยกชะตาให้สูงสุดเหนือดวงชะตาเดิมในเร็ววัน ครูบาอาจารย์ผู้ปลุกเสกสร้างพระยันต์จะเจริญญาณสมาธิ จารภาพยันต์มหาเจดีย์ขึ้นด้วยมโนมยิทธิจิตตานุภาพประหนึ่งว่า เป็นมหาธาตุเกศแก้วจุฬามณีแห่งไตรตรึงโดยแท้ บรรจุธงชัย ธงฉัตรผูกไว้ จารพระโมลี ปิ่นมณี เวฐนะ พระเขี้ยวแก้ว ยอดฉัตรในรูปยันตรารหัสสัญญาลักษณ์ภาษาจักรวาล จารประดับยอดดาว ” ดาวยอดมหาจุฬามณี “ ไว้บนจุดยอด ถอดอักขระคาถามหาวิเศษบรรจุลงตารางกล ล้อมพุทธมนตราอักษรธรรมสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าไว้โดยรอบพระมหาเจดีย์ บรรจุชื่อ สกุล ดวงชะตา แห่งเจ้าชะตาเทียนบูชาไว้ในบัลลังค์ใต้ฐานมหาเจดีย์จุฬามณีที่จำลองขึ้นจากแรงจิต แรงครูบาอาจารย์ ซึ่งเป็นความเชื่อความศรัทธาว่าจะถ่ายทอดพลังงาน อิทธิอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดทั้งปวงแห่งต้นแบบมหาจุฬามณีลงมาไว้ในพระยันต์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเชื่อมกระแสร์พลังงานไปถึงเจ้าชะตาเทียนบูชาผ่านแรงจิตเจตนาอันเข้มข้นด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาของผู้บูชานั้นเอง 

เสกสร้างจารยันต์ขึ้นสำเร็จจึงสวดถอนเคราะห์ถอนของให้ยันต์ที่บรรจุชื่อ นาม ดวงชะตานั้นบริสุทธิ์ พร้อมรับสรรพมหามงคลอันประเสริฐทั้งหลายโดยเต็มกำลัง แล้วนำมาพันล้อมเชือกฝ้ายสายสิณญ์พุทธาภิเษก 108 เส้น แทนกำลังดาวบาปเคราะห์และดาวศุภเคราะห์ทั้งหมด บรรจุคาถาผูกเชือกอาคมตรึงเอาไว้จึงสำเร็จเป็นไส้เทียนวิชาตามวิถีล้านนาโบราณ ที่จะบรรจุพระยันต์อันวิเศษไว้ด้านในเป็นไส้เทียนขี้ผึ้งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อแทนจิต แทนวิญญาณธาตุของเจ้าชะตา ดวงใครชื่อนามใครก็เสกสร้างขึ้นอย่างเฉพาะเจาะจงบุคคลนั้น แล้วจึงนำยันต์ไส้เทียนชะตานั้นมาฟั่นล้อมด้วยขี้ผึ้งศักดิ์สิทธิ์ อันมีมวลสารสำคัญจากรังผึ้งอาถรรพ์ทั้งหลาย ทั้งรังผึ้งร้างขวางตะวัน, รังผึ้งร้างผ่าตะวัน, รังผึ้งร้างปากพระเจ้า, รังผึ้งร้างเหนือโบสถ์วิหาร, ขี้ผึ้งนางกร นางหาบ นางกุ๋ม นางกั๋น นางธรณี ขี้ผึ้งปิดตาพระเจ้า ขี้ผึ้งเทียนคาถาพัน ประสิทธิ์อาคมบริกรรมคาถาทุกขั้นตอน ขี้ผึ้งก็คือกาย คือการประชุมธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ เทียนชะตานั้นก็คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์สร้างขึ้นเป็นตัวแทน การแทนตัว แทนตน แทนจิต แทนวิญญาณ ของเจ้าชะตาเทียนบูชา แล้วจึงปิดทองคำแท้ผ่านการปลุกเสกและพุทธาภิเษกให้อร่ามสว่างไสว เกิดสง่าราศีออร่าชั้นสูงสุดแก่เจ้าชะตาตลอดเล่มเทียนที่กำหนดให้มีความสูง ๑๘ นิ้ว และจารอักษรธรรมยันตราอธิษฐานจิตลงบนเทียนทองคำตลอดเล่ม จึงสำเร็จขึ้นเป็นเทียนอาคมหนึ่งดวงชะตา ที่สร้างขึ้นจากแรงครู แรงคาถาอันประเสริฐทุกขั้นตอน

ไสยศาสตร์คือเรื่องของจิต และวิญญาณ ให้จิตวิญญาณสร้างภาพสร้างภพสร้างสรรค์ประสบการณ์แห่งความสำเร็จ และปรากฏเป็นความจริง ” พลังอำนาจจิต “ ทำให้เป็นได้ ทำได้ มีได้ สมปรารถนาทุกสิ่งได้ทุกปราการ จิตวิญญาณคือแก่นแท้ของทั้งหมด คือความรู้ ความทรงจำข้ามภพข้ามชาติ ที่สร้างโลกแห่งความเป็นจริงผ่านอารมณ์ ความคิด จินตนาการ และจึงปรากฏขึ้นจาก ” ความเชื่อและจิตเจตนา “ โดยแสดงผลในรูปของคลื่นความถี่ และจะเหนี่ยวนำทุกสิ่งในระนาบความถี่เดียวกันข้ามาปรากฏแก่ชะตาชีวิต

ไสยศาสตร์คือความเชื่อว่า พลังจิตมีพลังอำนาจพลิกผันได้ทุกสิ่ง แสงดผลให้ปรากฏได้ทุกอย่างเร็วกว่าแสง ไสยศาสตร์จึงคือความเป็นไปได้ทั้งหมดไม่มียกเว้น ศาสตร์แห่งคุรุครูบาอาจารย์แต่โบราณ จึงมุ่งตรงเข้าถึงจิตภายใน สร้างพลังจิตให้แข็งแกร่ง เชื่อมั่น ศรัทธา ว่าเรานั้นทำได้ เป็นได้ มีได้ สำเร็จได้ สมปรารถนาได้ เมื่อเชื่อจึงปรากฏ ” ความเชื่อ “ กำหนดชะตาชีวิตสร้างโลกแห่งความเป็นจริงและประสบการณ์ชีวิตทั้งหมด

ไสยศาสตร์ คือการสื่อสารกับจิต วิญญาณ ผ่านความเชื่อ การขีดจารพระยันต์เป็นภาษาภาพคือทำงานของสมองซีกขวา คือการคิดด้วยจิต วิญญาณ เจตนารมณ์ ที่เชื่อมโยงกับพลังงานศักดิ์สิทธิ์และโลกวิญญาณ ยันต์เทียนอันศักดิ์สิทธิ์ทุกผืนจึงบรรจุแรงจิต แรงครูบาอาจารย์เอาไว้อย่างยิ่งยวด เทียนบูชาทุกเล่มเกิดจากรอยพลังงานแห่งครูบาอาจารย์ที่เสก สร้าง สีขึ้นมาทีละเล่ม ๆ แทนตัวตน จิตวิญญาณของเจ้าชะตาเทียน บรรจุพุทธมนตรา อาคมคาถา สรรพมหามงคลทั้งปวงเอาไว้ จึงเกิดเป็นวัตถุธาตุมีชีวิตที่มีคลื่นความถี่สูงอย่างยิ่งยวด สิ่งใดใดที่ปลุกเสกลงสู่เทียนบูชา ย่อมถึงเจ้าชะตาโดยไม่มีข้อยกเว้น ช้า เร็ว ก็ต้องเกิดต้องปรากฏ ยิ่งเชื่อ ยิ่งเชื่อม เพราะความเชื่อคือประตูจิตใต้สำนึก ความเชื่อย่างยิ่งยวดทำให้จิตสำนึกเปิดออกอย่างศิโรราบ และพลังงานที่เสมอกันก็จะถูกดึงดูดเข้ามาง่ายๆ และรวดเร็ว

” เทียนบูชา “ คือวัตถุมงคลอันศักดิ์สิทธิ์ ที่สร้างขึ้นมาแทนตัวแทนตนของเจ้าชะตา บรรจุชื่อ นาม ชะตา ทักษากำเนิดบรรจุไว้ในเทียนขี้ผึ้งศักดิ์สิทธิ์ ที่ประจุอัดพลังงานศักดิ์สิทธิ์ไว้อย่างยิ่งยวด

ไฟเป็นตัวแทนแห่งแรงขับเคลื่อน พลังงาน ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เป็นเสมือนสิ่งที่กระตุ้นให้ทุกสิ่งมีชีวิตชีวา “ไฟ” คือสิ่งที่ถูกเชื่อในทุกวิญญานศาสตร์ว่า สามารถขับเคลื่อนคำวิงวอนให้เป็นจริงได้ ในทางพลังงาน ไฟเป็นธาตุที่ให้ผลในเรื่องของการเเทรกเเซงวัฏจักร ระยะทาง และเวลา ก่อให้เกิดผลทางการสร้างที่ฉับพลัน เเละทำลายลงอย่างรวดเร็ว บางทีสิ่งที่เราปรารถนา เราอาจจะได้รับสิ่งนั้นอยู่เเล้ว เเต่ระยะเวลาคือใน 10 ปีข้างหน้า เเต่ศาสตร์แห่งไสยะใช้กฎการเล่นแร่แปรธาตุที่มีความเกี่ยวข้องกับเวลา ย่นย่อเวลาให้ไวขึ้นจาก 10 ปี เป็น 3 เดือนหรือทันที การส่งคำอธิษฐานไปกับไฟอันศักดิ์สิทธิ์นั้น ให้ผลฉับพลันเสมอกับการเผาร่างกายด้วยไฟที่ใช้เวลาไม่นานก็เปลี่ยนเป็นกองธาตุ

การย้ายมิติต้องไม่มีมวล มีเพียงจิตหรือกายทิพย์ ตราบใดที่ยังมีมวล จะไม่สามารถข้ามมิติได้ การสลายมวลด้วยไฟศักดิ์สิทธิ์จึงเกิดการข้ามมิติทันที ( เปลี่ยนรูป แปรธาตุ เปลี่ยนคลื่นความถี่ฉับพลัน ) การจุดเทียนบูชาคือการสลายมวลเป็นสายควันอันศักดิ์สิทธิ์ ขึ้นบูชาพระธาตุรูปจำลองสนามพลังงานของจักรวาล สิ่งประเสริฐอันใดที่ปรากฏแก่เทียนบูชา ย่อมประหนึ่งว่าสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นแก่เจ้าชะตาเทียน ด้วยมวลคาถามหาวิเศษนั้นเดินทางผ่านคลื่นความถี่ของ ” แสงศักดิ์สิทธิ์ ” พร้อมกับชื่อ นาม ทักษาดวงชะตากำเนิด และ ” ความเชื่อความศรัทธา “ ของเจ้าชะตาเทียนและแรงคุณ แรงครู ที่หลอมรวมธาตุด้วยไฟบูชาเป็นหนึ่งเดียวกัน

” เทียนทองคำ ” จุฬามณีสะหรี๋มหาธาตุนี้ เป็นเทียนบูชาชั้นสูงสร้างไว้เพื่ออุปมาว่า… จุดบูชาพระมหาธาตุเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ร่วมกับเทวบุตรเทวดาชาวฟ้า ชาวสวรรค์ เพื่อมหาผลพลานุภาพแห่งบุญบารมีสูงสุดแก่ดวงชะตา การจุดเทียนจุฬมาณีสะหรี๋มหาธาตุตามตำรา ท่านว่า..ให้จุดบูชาเบื้องหน้าพระธาตุองค์ทองคำบนดอยสูง เคล็ดยกดวงยกชะตาให้สูงเหนือคนทั้งหลาย เทียนบูชาล้านนาโดยปรกติทั่วไปจะจุดบูชายามค่ำ เป็นเวลาของพระจันทร์ แต่เทียนทองคำเล่มนี้ ต้องจุดในยามแห่งอาทิตย์ ก็ด้วยมิติภพภูมิสวรรค์ เหนือขึ้นไปจากชั้นจาตุมหาราชิกานั้นล้วนไม่มีกลางคืน ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์โคจรสูงถึงเพียงครึ่งหนึ่งของเขาสุเมรุแกนกลางสนามพลังงานจักรวาล ชาวสวรรค์นั้นปรากฏเป็นคลื่นความถี่ของแสงสีทองที่มีแสงสว่างเรืองรองตลอดเวลา ” สิ่งใดที่เป็นทองคำ ” จึงแสดงค่าคลื่นความถี่สูงของแสงและภพภูมิ เป็นคลื่นความถี่แสงของเทวบุตรเทวดาในภูมิชั้นสูง ทองคำจึงถูกใช้ในเครื่องสูง เพราะจะส่งคลื่นความถี่แสงสว่างไสวเห็นไปทุกมิติภพภูมิ  ” ไสยศาสตร์ ” เป็นศาสตร์ของการทำให้เหมือนฐานข้อมูลเดิม สร้างพลังงานจากข้อมูลใหม่เชื่อมโยงกลับไปที่ฐานข้อมูลเก่า ก็คือการสร้างปัจจุบัน เพื่อเปลี่ยนอดีต กำหนดอนาคตนั่นเอง


ในพิธีกรรมของการจุดเทียนบูชา เจ้าชะตาผู้จุดเทียนบูชาด้วยตนเองหรือจุดแทนบุคคลอื่น ต้องสวดบริกรรมสร้างสนามพลังงานอันสุขสงบ และเดินขึ้นดอยสูง หรือบันไดขึ้นสู่พระธาตุ ในยามเช้าตรู่ เวลาที่ดีในการจุดเทียนบูชาคือ เริ่มแต่ดวงอาทิตย์จับขอบฟ้าตั้งแต่ 6 โมงเช้า ถึง 9 โมงเช้าไม่เกินกว่านี้ เป็นเคล็ดวิชาที่คุรุอาจารย์ท่านว่า เปรียบดั่งชะตาชีวิตที่แข็งแกร่ง สูงขึ้น สูงขึ้น สูงขึ้นเรื่อย ๆ สว่าง สว่าง สว่างขึ้นเรื่อย ๆ จนสูงที่สุด สว่างที่สุด อยู่กึ่งกลางฟ้า แม้บุคคลก้อมดูดินก็ยังสัมผัสอำนาจแห่งแสงได้ แม้เงยหน้าขึ้นสู้ก็ย่อมพ่ายแพ้แก้แสงอันเจิดจ้าแห่งอาทิตย์เที่ยงวัน จุดพลังงานอำนาจที่เหนือกว่าทุกสรรพสิ่ง สามารถชนะได้ทุกอย่าง จึงประสบความสำเร็จสมปรารถนาได้ทุกประการตามประสงค์.


 

กรณีประสงค์บูชาฤกษ์ ให้พระอาจารย์จุดแทนตนเอง
ท่านต้องเคร่งครัดในการเจริญจิต ในช่วงวัน เวลา ณ.ขณะแห่งพิธีกรรมการจุดเทียนบูชา ให้อยู่ในความสุขสงบ ผ่อนคลาย ยึดโยงจิตของท่านไว้กับแรงครู แรงจิตพระอาจารย์เจ้าผู้จุดเทียนบูชา วางสรรพสิ่งในห้วงคิดออกไปให้หมด สร้างสนามจิตให้ปลอดโปร่ง โล่ง เบา สบาย สงบ เป็นเครื่องรับที่มี่ประสิทธิภาพและมีความเชื่อมั่นศรัทธา อันเป็นประตูทองคำของจิตใต้สำนึกที่จะเปิดออกรับบุญญาณบารมี และพรอันประเสริฐแห่งการจุดเทียนบูชาไว้อย่างเต็มกำลัง รักษาพลังจิตของตนเองในวันแห่งฤกษ์ให้ดี เมตตา และเบิกบาน สิ่งใดมากระทบ อโหสิ แผ่เมตตาให้อภัย ๆ ๆ ยิ่งให้ยิ่งได้ อยากได้สิ่งใด เริ่มที่ให้สิ่งนั้น เก็บแบงก์ย่อยๆ เหรียญย่อยๆ ติดตัวไว้ หากประสบโอกาสทำบุญทำทานก็ทำทันทีโดยไม่ลังเลใจ ทำด้วยประสงค์ให้เขามีความสุขอย่างยอดยิ่ง

การตั้งจิตอธิษฐาน คือการสื่อสารตรงถึงจิตเป็นการตั้งเจตจำนงทางจิตที่ทรงพลัง คือการใช้พลังความคิด ความเชื่อ ด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่เข้มข้น สื่อสารกับจิตใต้สำนึก ประทับความประสงค์อันยิ่งยวดไว้ในจิต ซึ่งมีอำนาจในการคิดแล้วได้อันเป็นธรรมชาติของจิต สามารถสร้างความปรารถนาให้ปรากฏขึ้นจริงได้ มีผลมหาศาลข้ามภพข้ามชาติ มีอำนาจเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน

พุทธคุณ-อิทธิอำนาจแห่งเทียนทองคำลูกนี้สูงยิ่ง
แม้บุคคลใดปรารถนาชะตาชีวิตเหนือเมฆ เหนือฟ้า เหนือดวง สำเร็จได้ทุกสิ่งตามปรารถนา แม้คิดการยิ่งใหญ่มุ่งผลสำเร็จอย่างยิ่งยวด ต้องการมหาอำนาจ มหาชนะ เดชะ บารมี ออร่า หสง่า ราศีงามสว่างไสว ต้องการยกดวง ยกชะตาให้สูงสุดเหนือเกินยิ่งไปกว่าดวงชะตาเดิม ต้องการพลิกดวงตกให้ยกสูงส่ง ต้องการเสริมดวงชะตาที่เด่น ดีอยู่แล้วให้มีมหากำลังมาก ต้องการชื่อเสียง บารมีโด่งดังทั้ง 32 ทิศ ต้องการพ้นเคราะห์ชนะภัย พ้นคดี ชนะความ ศัตรูหมู่ทั้งหลายกลับใจมาเป็นมหามิตร เจ้าฟ้าเจ้านายคู่ค้าสนับสนุนค้ำคูณมิขาด เสน่หา บารมี อำนาจเด่นดี ดวงสูง ชะตาสูง พึงกำหนดจิตเจตนาอธิษฐานบูชาฤกษ์จุดเทียนทองคำ ” เทียนจุฬามณีสะหรี๋มหาธาตุ ” นี้ ทุกวันขึ้น ๙ ค่ำก้าวขึ้น ของทุกเดือนเถิด หากจุดบูชาได้ด้วยตนเองจะบังเกิดมหานิสงส์ดียิ่ง หากไม่สะดวกจุดบูชาด้วยตนเอง พระอาจารย์กฤษฏาจุดบูชาให้เดือนละ ๑ ฤกษ์ทุกวันขึ้น ๙ ค่ำ ของทุกเดือน หากท่านมีมหาจิตเจตนาแรงกล้าในปรารถนาแห่งความสำเร็จ ก็บูชาเทียนชุดทวีฤกษ์ คือบูชา ๒ เล่ม พระอาจารย์จุดให้ในฤกษ์หนึ่งเล่ม และ เจ้าชะตาเทียนจุดบูชาด้วยตนเองอีกหนึ่งเล่ม

แจ้งบูชาฤกษ์ที่นี่ >>https://lin.ee/yz1SdT7
Line : @namotasa 
( ติดต่อ : แอดมินคุณหมิง😃 )

ความเชื่อ คือการเชื่อม
ความศรัทธา คือความเชื่ออันเข้มข้น ข้ามข้อจำกัดของเวลา ช่องว่าง ระยะทาง จึงเชื่อมโยงจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับพลังอันศักดิ์สิทธิ์ทันที

 

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa