กสิณ อุบายธรรมทางลัดสู่กรรมฐาน ทางลัดการแสดงฤทธิ์ กายทิพย์ ตาทิพย์ จิตเนรมิต

เพ่งกสิณ อุบายธรรมกรรมฐาน
การเข้าถึงสมาธิ มีอุบายให้จิตเข้าถึงญาณมากมาย วิธีหนึ่งก็คือ
” การเพ่งกสิณ “ คือการเพ่งจิตไปจุดใดจุดหนึ่ง จนเกิดภาพติดตา และสามารถรวบรวมเอาสภาพจิตที่หยาบ และฟุ้งซ่านให้รวมอยู่ที่จุดที่เพ่งนั้นได้ เกิดเป็นจุดพลังอำนาจมีอานุภาพทางจิตมาก

การฝึกกสิณ ถูกนำมาใช้ในไสยศาสตร์ เพราะทำให้เกิดฤทธิ์ เนรมิต เคลื่อนย้าย เรียกธาตุได้

  • การเพ่งกสิณ ก็คือการเพ่งอารมณ์(ไม่ใช่เพ่งมอง) ให้จิตจับอยู่ในกสิณจนรวมอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวไปที่วัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น เทียน พระพุทธรูป อากาศ น้ำ แล้วบันทึกการรับรู้ในคุณสมบัติของวัตถุนั้นลงในจิต จนกระทั่งหลับตาลงภาพนั้นก็เกิดได้ชัดเจนในนิมิต (ตาใน ) หรือนิมิตกสิณเป็นภาพติดตา

  • การเพ่งกสิณเป็นอุบายวิธีลัดของจิตให้เข้าสู่สมาธิได้อย่างรวดเร็ว เพราะจิตจะยึดเอาภาพนิมิตกสิณมาเป็นเครื่องรู้ของจิตแทนอารมณ์ต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในจิต และรับเอาภาพนั้นมาเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิต และภาพนิมิตนั้นจะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปตามความละเอียดของจิต เริ่มตั้งแต่.. ความคมชัด จนบังคับได้ จนถึงขั้นอนัตตา คือความว่าง และ แสงสว่าง กล่าวคือ..ภาพนิมิตทั้งหลายจะหมดไปจากจิต แม้กระทั่งอาการและสัญญาในดวงจิตก็จะจางหายไปด้วย จากนั้นจิตจึงเข้าสู่กระบวนการของสมาธิในขั้นญาณต่อไป..

กสิณกลาง มี 10 อย่าง เพื่อเลือกฝึกได้เหมาะกับอารมณ์ และอุปนิสัย

1. ปฐวีกสิณ ( วัตถุธาตุดิน ) จิตเพ่งดิน โดยกำหนดว่าสิ่งนี้เป็นดิน หายใจเเข้าภาวนาว่า ” ปฐวี ” หายใจออกภาวนาว่า ” กสิฌัง ” ปฎิบัติอยู่ดังนี้ก็จะข่มนิวรณ์ธรรมเสียได้โดยลำดับ กิเลสก็จะสงบระงับจากสันดาน สมาธิก็จะแกร่งกล้าขึ้น จิคจะตั้งมั่นเป็นอุปจารสมาธิ เมื่อสำเร็จปฐมฌานแล้ว ก็ปฎิบัติในฌานนั้นต่อไปจนคล่องแควลวชำนาญ จึงเจริญทุติยฌานต่อไป
 
2. อาโปกสิณ ( ธาตุน้ำ ของเหลว ) จิตนึกถึงน้ำไว้ คือการเพ่งน้ำ โดยกำหนดว่าสิ่งนี้เป็นน้ำ หายใจเข้าก็ภาวนาว่า ” อาโป ” หายใจออกภาวนาว่า ” กสิฌัง “
 
3. เตโชกสิณ ( ธาตุไฟ ธาตุร้อน ) จิตเพ่งไฟ กำหนดว่าสิ่งนี้เป็นเปลวไฟ หายใจเข้าให้ภาวนา ” เตโช ” หายใจออกภาวนา ” กสิณัง “
 
4. วาโยกสิณ ( ธาตุลม ) จิตเพ่งอยู่กับลม นึกถึงภาพลม โดยกำหนดว่าสิ่งนี้เป็นลม หายใจเข้าให้ภาวนาว่า ” วาโย ” หายใจออกภาวนา ” กสิณัง “

5. นีลกสิณ ตาดูสีเขียวใบไม้ หลับตานึกเห็นภาพสีเขียวชัด หายใจเข้าภาวนา ” นีล ” หายใจออกภาวนา ” กสิณัง “
 
6. ปีตกสิณ จิตเพ่งของอะไรก็ได้ ที่เป็นสีเหลือง หายใจเข้าภาวนา ” ปีต ” หายใจออกภาวนา ” กสิณัง “
 
7. โลหิตกสิณ จิตเพ่งของสีแดง จิตนึกภาพสีแดง หายใจเข้าภาวนา ” โลหิต ” หายใจออกภาวนา ” กสิณัง ” จนจิตมีอารมณ์รวมเป็นหนึ่งไม่ฟุ้งซ่านวอกแว่ก ไม่รู้ลมหายใจ เห็นสีกสิณชัดเจน
 
8. โอทาตกสิณ จิตเพ่งของสีขาว หลับตากำหนดจิตนึกถึงภาพสีขาว หายใจเข้าภาวนา ” โอทาต ” หายใจออกภาวนา ” กสิณัง “
 
9. อาโลกกสิณ ( แสงสว่าง ) จิตเพ่งอยู่ที่แสงสว่าง นึกถึงแสงสว่าง กำหนดความรู้สึกถึงความสว่างไม่ใช่เพ่งไปที่แสงนั้น หายใจเข้าภาวนา ” อาโลก” หายใจออกภาวนา ” กสิณัง “
 
10. อากาศกสิณ ( ช่องว่าง ) จิตเพ่งอยู่กับอากาศ นึกถึงอากาศ กำหนดว่าสิ่งนี้เป็นความว่าง เพ่งช่องว่าง..ความว่าง หายใจเข้าภาวนา ” อากาศ ” หายใจออกภาวนา ” กสิณัง “
  • เมื่อจิตเข้าถึงฌาน 4 พอถึงฌานที่ 5 ก็เป็นจิตเฉย มีอุเบกขาอยู่กับภ่พกสิณต่างๆ ที่จิตจับเอาไว้

อำนาจฤทธิ์กสิณมีดังนี้

ปฐวีกสิณ เนรมิตคนๆ เดียว ให้เป็นหลายๆ คนได้ เนรมิตคนหลายๆ คนให้เป็นคนเดียวได้ ทำให้น้ำและอากาศแข็งได้ สามารถย่อแผ่นดินให้ใกล้ในการเดินทางได้

อาโปกสิณ สามารถเนรมิตของแข็งให้อ่อนได้ เนรมิตบ่อน้ำ อธิษฐานหิน ดิน เหล็ก ให้อ่อน
 
เตโชกสิณ อธิษฐานให้เกิดเพลิงเผาผลาญ อธิษฐานให้เกิดแสงสว่าง ทำให้เกิดจักษุญาณ เห็นภาพต่างๆได้คล้ายตาทิพย์ ทำให้เกิดความร้อนหรืออบอุ่น
 
วาโยกสิณ อธิษฐานจิตให้ตัวลอยตามลม ให้ตัวเบา เหาะเหินไปในอากาศ อธิษฐานให้เกิดลมอ่อน ลมกรรโชก พายุ
 
นีลกสิณ อธิษฐานให้เกิดสีเขียว หรือทำให้ที่สว่างครึ้มลงได้
 
ปีตกสิณ อธิษฐานเนรมิตสีแดงได้ตามประสงค์
 
โลหิตกสิณ เนรมิตสีขาวให้ปรากฎ ทำให้เกิดแสว่าง เป็นกรรมฐาน

โอทาตกสิณ สามารถเนรมิตสีขาวให้ปรากฎ ทำให้เกิดแสงสว่างได้ เป็นกรรมฐานที่อำนายประโยชน์ในทิพยจักษุญาณ เช่นเดียวกับเตโชกสิณ
 
อาโลกกสิณ เนรมิตรูปให้มีรัศมีสว่างไสวได้ ทำที่มืดให้เกิดแสงสว่างได้เป็นกรรมฐาน สร้างทิพยจักษุญาณโดยตรง

อากาศกสิณ สามารถอธิษฐานจิตให้เห็นของที่แกปิดไว้ได้ เหมือนของนั้นวางอยู่ในที่แจ้ง สถานที่ใดเป็นอับด้วยอากาศ สามารถอธิษฐานให้เกิดความโปร่ง มีอากาศสมบูรณ์เพียงพอแก่ความต้องการได้

วิธีอธิษฐานฤทธิ์
อธิษฐานจิตให้เกิดฤทธิ์ตามปรารถนา ให้ปฎิบัติดังต่อไปนี้
✦ เข้าญาณ 4 ก่อน และ ออกจากญาณ 4
✦ อธิษฐานในสิ่งที่ปรารถนาต้องการให้เกิด ให้เป็น ให้ได้ ให้มี
✦ กลับเข้าญาณ 4 อีกครั้ง และออกจากญาน4
✦ อธิษฐานจิตในสิ่งที่ประสงค์เรื่องเดิมอีกครั้ง สิ่งที่ต้องการจะปรากฎ

จะเห็นว่า.. การเพ่งกสิณมีอานุภาพอันน่าเหลือเชื่อสุดประมาณ เป็นทางลัดการฝึกจิตเนรมิต และเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายที่สุด บางคนฝึกแล้วเห็นนิมิตก็รู้สึกกลัว เครียด ต้องฝึกรู้และวางนิ่งเฉย ต่อมายาภาพที่มาทดสอบจิตใจ ก็จะเข้าถึงสภาวะจิตอันวิเศษแห่งกสิณได้ในที่สุด

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa

 

You cannot copy content of this page