ความลับข้อหนึ่งของการอธิษฐาน

ความลับข้อหนึ่งของการอธิษฐาน..

การอธิษฐานที่แม้ใครจะให้คำจำกัดความว่า.. คือการกำหนดเป้าหมายความปรารถนา เพื่อให้ดูดีกว่าจะบอกว่าเป็นการร้องขออ้อนวอน แต่ความหมายเดิมแท้..ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ ลักธิ ศาสนา สอนให้หมั่นสวดภาวนา อ้อนวอน อธิษฐาน ก็มีความหมายว่า ” ร้องขอ “ นั่นเอง

ก่อนเกิดความรู้ทางโลก ก่อนเกิดวิทยาศาสตร์ ตรรกศาสตร์ ได้มีไสยศาสตร์เกิดขึ้นมาก่อนศาสตร์ทั้งปวง ไสยศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งจิต ว่าด้วยการกำหนดจิตให้เข้มแข็งมีพลังอำนาจเหนือกายหยาบ คือการเดินทางของจิต การใช้จิตทำงานตามปรารถนา การอธิษฐานคือการสื่อสารทางจิตกับพลังงานชั้นสูง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพเทวดา อนุภาคจิตของเราในหลากมิติที่สูงขึ้นไป ที่มีเพียงกระแสสั่นสะเทือนอันละเอียดของความรักและเมตตาเท่านั้น

ซึ่งกฎของโลกพลังงานชั้นสูงมิติอันศักดิ์สิทธิ์นั้นมีอยู่ว่า.. ” ไม่มีคลื่นจิตใด จะมีอำนาจก้าวล่วงจิตวิญญาณใด ทุกดวงจิตวิญญาณมีความเอกภาพ มีสิทธิและเสรีที่จะเลือกประสบการณ์ของดวงวิญญาณนั้นเอง และรับผลนั้นเอง “

การอธิษฐานอ้อนวอน คือการศิโรราบ ละวางอัตตาตัวตนลง ยิ่งศิโรราบมากเท่าไหร่ จิตจะยิ่งเปิดและว่างมากเท่านั้น เพื่อเชื่อมโยง สั่นพ้องไปกับพลังอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงให้เป็นหนึ่งเดียวกับคลื่นจิตของเรา เมื่อเราเป็นสิ่งนั้นเราจึงจะได้ในสิ่งนั้น โลกของจิตมีเพียงพลังงานและการสั่นสะเทือนที่เชื่อมโยงถึงกันไปหมดทั้งห้วงกาลจักร คำร้องขอ สวดภาวนาอธิษฐาน คือการอนุญาตให้พลังอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ไหลหลั่งสั่นสะเทือนเข้ามาเชื่อมโยงกับเรา เป็นหนึ่งเดียวกับเรา ส่งต่อภูมิธรรม ปัญญาญาณ ฤทธิ์อำนาจปาฏิหาริย์ทั้งปวงให้เรา เพื่อให้ดวงจิตของเรามีพลังอำนาจ เข้มแข็ง เบิกบานกล้าหาญ พร้อมเผชิญกับทุกอุปสรรคปัญหา และแก้ไขให้สำเร็จซึ่งความปรารถนาทั้งปวง.

  • อำนาจแห่งไสยศาสตร์ที่แท้คือ การเสริมอำนาจจิต หนุนอำนาจใจ ให้เขาเกิดประสบการณ์ กลับไปจำได้หมายรู้ว่า อำนาจที่ที่ยิ่งใหญ่เหนือสิ่งใด ก็คือ ” อำนาจแห่งจิต ฤทธิ์แห่งใจ “ ของเขาผู้นั้นนั่นเอง !!!

ติดต่อบูชา LINE : @namotasa

You cannot copy content of this page